Інструкція для посади "Начальник територіального вузла", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник територіального вузла" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут, посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та збереження державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник територіального вузла призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник територіального вузла підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник територіального вузла керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник територіального вузла під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю територіального вузла Держспецзв'язку (далі - територіальний вузол).

2.2. Несе відповідальність перед керівництвом Держспецзв'язку за виконання покладених на територіальний вузол завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації.

2.3. Контролює забезпечення та функціонування, у встановленому порядку, урядовим зв’язком органів місцевого самоврядування, органів військового управління, посадових осіб органів державної влади, керівників підприємств, установ, організацій різних форм власності.

2.4. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника територіального вузла та начальників структурних підрозділів територіального вузла.

2.5. Формує структуру, затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції особового складу територіального вузла.

2.6. Видає нормативні акти, що належать до компетенції територіального вузла.

2.7. Контролює, аналізує стан діяльності та вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи територіального вузла.

2.8. Організовує, контролює та координує розгляд особовим складом територіального вузла звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності територіального вузла.

2.9. Планує та координує взаємодію територіального вузла з іншими органами Держспецзв'язку, підрозділами Міністерства оборони України і підприємствами телекомунікаційної мережі загального користування та іншими державними органами при розв’язанні питань, що стосуються діяльності територіального вузла.

2.10. Організовує діяльність постійно діючої наради з питань діяльності територіального вузла.

2.11. Своєчасно готує і подає керівництву відповідні звіти.

2.12. Контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів особовим складом територіального вузла.

2.13. Забезпечує дотримання особовим складом територіального вузла правил внутрішнього трудового розпорядку, законності, режиму секретності.

2.14. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу територіального вузла, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень тощо.

2.15. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів територіального вузла.

2.16. Здійснює особистий прийом особового складу територіального вузла з питань, що належать до його компетенції.

2.17. Організовує ведення діловодства згідно з чинним законодавством.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник територіального вузла має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник територіального вузла має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник територіального вузла має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник територіального вузла має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник територіального вузла має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник територіального вузла має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник територіального вузла має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник територіального вузла має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник територіального вузла має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник територіального вузла несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник територіального вузла несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник територіального вузла несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник територіального вузла несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник територіального вузла несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник територіального вузла несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник територіального вузла несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції територіального вузла; вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіального вузла, та порядку проходження служби; отримувати за запитом від інших органів Держспецзв'язку, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання покладених на територіальний вузол завдань.