Інструкція для посади "Лікар-хірург", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-хірург" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Хірургія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію хірургічної та травматологічної допомоги;
      - організацію роботи травмпунктів, швидкої і невідкладної медичної допомоги за умов екстремальних ситуацій;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-хірурга;
      - показники роботи лікувально-профілактичних установ, травмпунктів, хірургічних стаціонарів та інш.;
      - організацію диспансерного нагляду, лікарського контролю;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - нормальну та патологічну анатомію і фізіологію, топографічну анатомію;
      - константи гомеостазу, водно-електролітного обміну, взаємозв'язок функціональних систем у здорових та хворих;
      - загальні, функціональні та спеціальні методи дослідження;
      - сучасну класифікацію хірургічних захворювань;
      - клініку інфекційних захворювань, "гострого живота", суміжних станів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-хірург призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-хірург підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-хірург керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-хірург під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію хірургічної і травматологічної допомоги.

2.2. Проводить цілеспрямоване клінічне обстеження хворого.

2.3. Визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, оцінює їх результати.

2.4. Проводить диференційну діагностику.

2.5. Визначає тяжкість стану хворого.

2.6. Надає невідкладну медичну допомогу хворим при термінальних станах, групових та масових ураженнях.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Визначає показання до госпіталізації за профілем захворювання, тактику медикаментозного та оперативного лікування з урахуванням стану хворого, необхідності передопераційної підготовки.

2.9. Застосовує сучасні методи лікування та диспансеризації хворих хірургічного профілю.

2.10. Працює в тісному контакті з суміжними спеціалістами та службами.

2.11. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.14. Веде лікарську документацію.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-хірург має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-хірург має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-хірург має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-хірург має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-хірург має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-хірург має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-хірург має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-хірург має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-хірург має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-хірург несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-хірург несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-хірург несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-хірург несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-хірург несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-хірург несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-хірург несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.