Інструкція для посади "Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів та підприємств вищого рівня, які стосуються діяльності вузла виробничо-технологічного зв'язку;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - схеми організації та побудови зв'язку;
      - основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку;
      - організацію експлуатації засобів зв'язку;
      - технологічні процеси обслуговування зв'язку, апаратури, обладнання та споруд;
      - Закон України "Про зв'язок";
      - статут про дисципліну робітників зв'язку;
      - порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих чи після капітального ремонту споруд зв'язку;
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері виробничо-технологічного зв'язку;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує всіма видами діяльності вузла виробничо-технологічного зв'язку (ВВТЗ), спрямованими на забезпечення надійності дії та поліпшення роботи технічних засобів зв'язку, підвищення якості та культури обслуговування клієнтури; розробкою на основі встановлених показників планів виробничо-господарської діяльності ВВТЗ в цілому та його структурних підрозділів.

2.2. Організовує: керування всіма технологічними процесами передавання інформації, експлуатаційно-технічного обслуговування, централізованого ремонту і налагодження засобів зв'язку, будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з розвитком (реконструкцією) засобів виробничо-технологічного зв'язку; безперебійне матеріально-технічне постачання дільниць і цехів, не допускаючи наднормативних запасів матеріалів і обладнання; виконання замовлень виробничих підрозділів, підприємств, організацій та населення з надання послуг зв'язку, встановлення, експлуатаційно-технічне обслуговування та ремонт засобів виробничо-технологічного зв'язку.

2.3. Забезпечує: планомірний розвиток засобів виробничо-технологічного зв'язку на основі використання досягнень науково-технічного прогресу, концентрації матеріально-технічних ресурсів, автоматизації процесів передавання інформації; раціональне використання та підвищення ефективності капітальних вкладень на розвиток і удосконалення засобів зв'язку; збереженість закріпленого майна і поліпшення використання виробничих фондів; здорові та безпечні умови праці, високу культуру виробництва; разом з трудовим колективом розроблення й виконання комплексного плану соціально-економічного розвитку ВВТЗ, розроблення й укладання колективного договору.

2.4. Бере участь в організації проектування і будівництва споруд виробничо-технологічного зв'язку, погоджує і готує висновки на проектно-кошторисну документацію, здійснює технічний нагляд за ходом будівництва і введенням в експлуатацію об'єктів виробничо-технологічного зв'язку, бере участь у комісіях з приймання їх в експлуатацію; бере участь спільно з комітетом профспілки у розробленні та проведенні заходів щодо дотримання виробничої та трудової дисципліни, поліпшення соціально-культурного обслуговування та організації відпочинку робітників, створення умов для закріплення кадрів.

2.5. Аналізує виробничо-господарську діяльність структурних підрозділів ВВТЗ і розробляє заходи щодо поліпшення їх роботи.

2.6. Розпоряджається, відповідно до встановленого кошторису та чинного законодавства, коштами ВВТЗ і забезпечує своєчасні розрахунки з передбаченого кола питань господарської діяльності.

2.7. Здійснює розподіл виділених фондів на кабельну продукцію, обладнання, вимірювальні прилади зв'язку між виробничими підрозділами, підприємствами та організаціями.

2.8. Контролює правильність організації експлуатації засобів зв'язку.

2.9. Розглядає заяви, скарги та пропозиції громадян.

2.10. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник вузла виробничо-технологічного зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.