Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері державного управління. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей;
      - основи організації праці та управління;
      - організацію роботи відділу;
      - види та форми звітності;
      - принципи та методи оцінки ефективної діяльності відділу та закладу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання особовим складом відділу покладених на нього завдань та функцій щодо здійснення охорони об’єктів, матеріальних та інших цінностей у межах наданих повноважень.

2.3. Складає поточний та перспективний плани роботи відділу, контролює виконання службових планів особовим складом відділу.

2.4. Створює необхідні умови для розвитку у підлеглих ініціативи щодо правильного прийняття та реалізації відповідних рішень.

2.5. Контролює виконавську та службову дисципліну, дотримання режиму секретності та законності у службовій діяльності.

2.6. Регулює роботу відділу з його ефективної взаємодії з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами з питань, що стосуються напрямів діяльності відділу.

2.7. Аналізує стан і тенденції діяльності Держспецзв’язку за напрямом, що належить до компетенції відділу, вносить пропозиції керівництву щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні проекти рішень з цих питань.

2.8. Організовує збір, вивчення і впровадження вітчизняного та зарубіжного передового досвіду, спрямованого на вирішення складних питань діяльності Держспецзв’язку за напрямом роботи відділу.

2.9. За дорученням керівництва або особисто розглядає звернення та запити громадян, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій тощо з питань, що належать до компетенції відділу, вносить керівництву пропозиції щодо вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду.

2.10. Подає керівництву пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу у відділі, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

2.11. З урахуванням напряму діяльності відділу забезпечує належний рівень фізичної, вогневої та службової підготовки особового складу відділу.

2.12. Контролює дотримання особовим складом відділу вимог чинного законодавства та нормативних актів, правил внутрішнього розпорядку та дисципліни.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності відділу; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад відділу; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.