Інструкція для посади "Старший технік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший технік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж служби за фахом на посаді техніка не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - методичні, нормативні та інші керівні документи з технічного обслуговування і ремонту;
      - техніко-експлуатаційні характеристики засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого відповідного устаткування;
      - організацію та технологію технічного обслуговування і ремонту;
      - основи організації ремонтного виробництва, праці та управління;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення, комп’ютерну та оргтехніку;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Старший технік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший технік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший технік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший технік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання робіт з проведення технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним стандартам та нормативним документам на одному з напрямів роботи органу Держспецзв’язку.

2.2. Організовує проведення ремонту, складання, регулювання, випробування на стендах відповідно до технологічних умов особливо складних і відповідальних агрегатів, засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого устаткування.

2.3. Контролює виконання робіт з налагодження, настроювання, регулювання і дослідну перевірку засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів, іншого устаткування та технічних систем, стежить за їх справним станом.

2.4. Бере участь у розробленні програм, інструкцій та іншої технічної документації, у виготовленні макетів, а також у випробуваннях та експериментальних роботах.

2.5. Організує роботу підпорядкованого технічного персоналу під час обслуговування устаткування (окремі вузли, блоки, елементи засобів зв’язку, спеціальні автомобілі тощо) і ремонтних робіт, контролює додержання правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ними.

2.6. Готує описи робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, таблиці, графіки та іншу технічну документацію і подає їх на затвердження керівництву.

2.7. Контролює додержання встановлених термінів складання актів дефектацій, заявок на проведення ремонту.

2.8. Збирає та перевіряє заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює їх витрачання.

2.9. Організовує належне утримання та експлуатацію виробничих приміщень, засобів спеціального зв’язку, транспортних засобів та іншого устаткування.

2.10. Аналізує причини технічних несправностей та вживає заходів щодо збільшення терміну їх роботи.

2.11. Забезпечує складання облікової та звітної документації в установлені терміни.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший технік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший технік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший технік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший технік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший технік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший технік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший технік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший технік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший технік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший технік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший технік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший технік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший технік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший технік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший технік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший технік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати довідкові матеріали, пояснення, інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи з інженерно-технічної підтримки підрозділу, покращення умов праці; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.