Інструкція для посади "Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні і керівні матеріали з діагностики і контролю надійності основного устаткування атомної електростанції;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж, правила й норми радіаційної безпеки;
      - правила ядерної безпеки атомних електростанцій;
      - правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій, дослідницьких та дослідних ядерних реакторів і установок;
      - загальні положення із забезпечення безпеки атомної електростанції під час проектування та експлуатації споруд;
      - керівні вказівки з організації роботи з персоналом на енергетичних підприємствах і в організаціях;
      - положення з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві;
      - інструкції з експлуатації устаткування, пристроїв автоматики, вимірювальних приладів;
      - схеми, експлуатаційні характеристики і принцип роботи устаткування;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі експлуатації ядерних установок;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує систему поводження з ядерним паливом на атомній електростанції відповідно до вимог проекту, спеціальних правил і норм.

2.2. Забезпечує контроль за: проведенням небезпечних робіт з ядерним паливом; встановленого проектом ресурсу устаткування атомної електростанції, важливого для безпеки; прийняття рішень щодо продовження ресурсу або заміни устаткування.

2.3. Забезпечує розрахункову та експериментально-дослідницьку експлуатацію активних зон енергетичних реакторів, виявлення та контроль усунення невідповідностей в експлуатаційних характеристиках активних зон і системах контролю реакторів.

2.4. Забезпечує організацію перевантаження ядерного палива в активній зоні енергетичного реактора й інші роботи з ядерним паливом та елементами активних зон на основі документації з організації робіт та переміщення спеціальних вузлів реактора, відповідність документації вимогам проекту, правилам і нормам поводження з ядерними матеріалами.

2.5. Забезпечує розроблення та коректування технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації енергоблоків, інструкцій щодо дій персоналу блочного щита керування в аварійних ситуаціях, відповідність їх вимогам проекту, правилам і нормам ядерної безпеки.

2.6. Забезпечує підготовку і технічне керівництво штатними випробуваннями систем безпеки.

2.7. Забезпечує замовлення ядерного палива і організовує своєчасну відправку відпрацьованого ядерного палива.

2.8. Визначає структуру станційної документації щодо роботи з ядерним паливом і вимоги до неї.

2.9. Бере участь у розслідуванні порушень у роботі атомної електростанції.

2.10. Організовує контроль за проведенням небезпечних робіт, щорічну перевірку стану ядерної безпеки діючих енергоблоків.

2.11. Організовує розроблення заходів щодо усунення виявлених порушень і невідповідностей та їх передачу до служби якості для контролю виконання.

2.12. Організовує збирання та аналіз даних щодо циклів навантажень та інших експлуатаційних чинників, які визначають ресурс устаткування, важливого для безпеки.

2.13. Керує роботами з вибору і обгрунтування чергових завантажень ядерного палива в активних зонах реакторів, експериментального визначення характеристик під час пуску реакторів, а також характеристик виконавчих органів систем регулювання та аварійного захисту реакторів.

2.14. Організовує спостереження за характеристиками активних зон реакторів і систем їх контролю в процесі експлуатації енергоблока, ініціює та контролює усунення невідповідностей, у тому числі за рівнями завантаження реакторів.

2.15. Веде роботу з розроблення програм чергових перевантажень ядерного палива в активних зонах реакторів, інших програм під час поводження з ядерним паливом, а також відповідних робочих графіків переміщення спеціальних вузлів реактора.

2.16. Організовує розроблення, узгодження та затвердження регламентів безпечної експлуатації енергоблоків, інструкцій щодо дій персоналу в аварійних ситуаціях, їх коректування, перевірку і впровадження.

2.17. Контролює роботу з визначення потреби у свіжих тепловидільних збірках, пучках, їх приймання і проведення вхідного контролю, наявність і справний стан необхідних для цього вимірювальних приладів, інструментів і пристроїв.

2.18. Організовує проведення робіт з контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів і тепловидільних збірок, контролює своєчасне проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту устаткування систем контролю герметичності оболонок тепловидільних елементів.

2.19. Бере участь у перевірці знань правил, норм і інструкцій з ядерної безпеки керівників і спеціалістів технічних підрозділів.

2.20. Організовує роботу з вивчення і використання на атомній електростанції досвіду інших атомних електростанцій, міжнародних норм і принципів забезпечення ядерної безпеки.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.