Інструкція для посади "Начальник управління", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник управління" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах на державній службі не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань проходження державної служби;
      - державну політику за напрямом діяльності управління;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник управління призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник управління підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник управління керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник управління під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління Держспецзв'язку (далі – управління), розподіляє обов’язки між особовим складом та контролює його роботу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері державного спеціального зв’язку.

2.3. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів управління.

2.4. Здійснює функції щодо керівництва особовим складом управління відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.5. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

2.6. Забезпечує ефективне використання наявних сил і засобів, додержання законності в роботі, виконання управлінням інших завдань і здійснення повноважень, службову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу управління.

2.7. Організовує планування та здійснення заходів щодо підтримання управління у готовності до функціонування в умовах особливого періоду та у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.8. Організовує проведення заходів щодо кадрового забезпечення управління.

2.9. Аналізує результати діяльності управління, розробляє заходи щодо їх поліпшення.

2.10. Організовує своєчасне розроблення планів діяльності управління та здійснює контроль за ходом їх виконання.

2.11. Організовує постійний контроль за охороною державної таємниці та забезпеченням захисту інформації від витоку.

2.12. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці управління з органами Держспецзв`язку та їх структурними підрозділами, органами місцевої державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян у службових питаннях.

2.13. Організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу управління.

2.14. В установлені терміни звітує керівництву про результати діяльності управління.

2.15. Організовує здійснення заходів щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки в управлінні.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник управління має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник управління має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник управління має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник управління має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник управління має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник управління має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник управління має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник управління має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник управління має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник управління несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник управління несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник управління несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник управління несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник управління несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник управління несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник управління несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти управління в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; видавати накази, розпорядження у межах компетенції; у встановленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності управління; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи управління та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; брати участь у засіданнях дорадчих, консультативних органів, груп, рад, комісій тощо, які проводяться в Держспецзв'язку, якщо на них розглядаються питання, що входять до компетенції управління; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв'язку, щодо виконання функцій, покладених на управління.