Інструкція для посади "Заступник керівника закладу забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник керівника закладу забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник керівника закладу забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник керівника закладу забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник керівника закладу забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник керівника закладу забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю закладу у межах делегованих йому керівником закладу повноважень.

2.2. У разі відсутності керівника закладу виконує його обов`язки.

2.3. Організує та координує діяльність підрозділів закладу відповідно до розподілу функціональних обов`язків.

2.4. Забезпечує виконання покладених на заклад завдань, визначає ступінь відповідальності особового складу закладу, його структурних підрозділів у межах наданих повноважень.

2.5. Розробляє та подає на розгляд керівника закладу пропозиції щодо пріоритетних напрямів роботи у підконтрольній сфері.

2.6. Бере участь у підготовці проекту плану роботи закладу.

2.7. Несе особисту відповідальність за організацію та виконання покладених на заклад завдань, організовує та контролює підготовку звітів про діяльність закладу.

2.8. Керує у межах наданих повноважень розробкою проектів комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери діяльності закладу.

2.9. Забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у сфері діяльності закладу, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення.

2.10. За дорученням керівника закладу розглядає особисто або забезпечує вчасний та якісний розгляд особовим складом закладу звернень громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій з питань, що належать до компетенції закладу, готує за результатами розгляду проекти відповідей та/або рішень.

2.11. Вживає заходів щодо зміцнення дисципліни та запобігання надзвичайним подіям і правопорушенням серед особового складу закладу, виявляє та усуває їх причини.

2.12. Забезпечує дотримання особовим складом закладу вимог чинного законодавства, правил внутрішнього розпорядку, дисципліни, правил і норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.13. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.14. Удосконалює особисту підготовку та підготовку особового складу закладу.

2.15. Здійснює контроль за веденням у закладі діловодства, збереженням документів відповідно до чинного законодавства.

2.16. Виконує інші завдання керівника закладу і керівництва Держспецзв’язку з питань службової діяльності.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник керівника закладу забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник керівника закладу забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник керівника закладу забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник керівника закладу забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник керівника закладу забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник керівника закладу забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник керівника закладу забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник керівника закладу забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник керівника закладу забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник керівника закладу забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник керівника закладу забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник керівника закладу забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник керівника закладу забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник керівника закладу забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник керівника закладу забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник керівника закладу забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.