Інструкція для посади "Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації і ремонту атомних електростанцій, склад та порядок ведення технічної документації на робочих місцях;
      - експлуатаційні характеристики, правила будови та технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування турбінного відділення (цеху);
      - схеми й принцип роботи релейних захистів, блокувань і контрольно-вимірювальних приладів, технологічних захистів турбінного устаткування;
      - основні схеми силового живлення турбінного устаткування і схем керування;
      - основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі організації і забезпечення експлуатації, ремонту та налагодження турбінного устаткування атомної електростанції;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та керування;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, ядерної, радіаційної і пожежної безпеки;
      - технічні вимоги й конструкцію установок і систем, що забезпечують технічну, ядерну та радіаційну безпеку;
      - правила запобігання нещасним випадкам під час експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж.

1.4. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом і налагодженням основного й допоміжного тепломеханічного устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції.

2.2. Забезпечує безперебійну, безпечну й надійну роботу устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, виконання диспетчерських графіків виробництва й відпуску електричної та теплової енергії, виконання графіків технічного обслуговування і ремонту систем та устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, підвищення коефіцієнта готовності, використання встановленої потужності та економічної ефективності діяльності атомної електростанції.

2.3. Здійснює координацію і контроль за діяльністю підрозділів атомної електростанції з оперативного керування технологічним процесом під час експлуатації, пусконалагоджувальних робіт, ремонту, реконструкції і модернізації устаткування турбінного відділення (цеху).

2.4. Організовує роботу з наглядовими та інспекційними державними органами.

2.5. Розробляє необхідну технічну та експлуатаційну документацію, що конкретизує дії персоналу атомної електростанції щодо забезпечення безпечної і надійної експлуатації устаткування турбінного відділення (цеху).

2.6. Організовує контроль за виконанням ремонтних і пусконалагоджувальних робіт, у тому числі, що виконуються підрядним способом.

2.7. Розробляє і впроваджує заходи, спрямовані на підвищення якості технічного обслуговування і ремонту систем і устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції, їх реконструкцій і модернізацій.

2.8. Забезпечує безпечне та ефективне ведення режимів експлуатації устаткування турбінного відділення (цеху) атомної електростанції з безумовним дотриманням вимог технологічних регламентів, інструкцій і керівництва з експлуатації, технічного обслуговування, ремонту й налагодження устаткування турбінного відділення (цеху).

2.9. Здійснює і забезпечує контроль за дотриманням вимог правил технічної експлуатації, охорони праці, пожежної безпеки, ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища.

2.10. Розробляє заходи, спрямовані на поліпшення технічних характеристик систем і устаткування за рахунок їх реконструкції і модернізації.

2.11. Організовує своєчасну підготовку і виведення (введення) основного й допоміжного устаткування турбінного відділення (цеху) в ремонт (з ремонту).

2.12. Забезпечує контроль за своєчасністю й якістю технічного обслуговування і ремонту устаткування, що дозволяє підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності устаткування і систем турбінного відділення (цеху) атомної електростанції.

2.13. Розробляє заходи щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на турбінному устаткуванні атомної електростанції.

2.14. Працює в комісіях з перевірки знань персоналу, який бере участь у процесах експлуатації, ремонту і проведенні пусконалагоджувальних робіт на устаткуванні турбінного відділення (цеху) атомної електростанції.

2.15. Бере участь у розробленні і контролі виконання планів і програм навчання і підготовки персоналу, проведенні протиаварійного і протипожежного тренування.

2.16. Визначає необхідність і встановлює терміни ремонту устаткування за результатами діагностики або оперативного контролю в разі виявлення відхилень його параметрів від вимог нормативно-технічної або конструкторської документації, виходячи з умов ведення технологічного процесу, стану устаткування, вимог інструкцій з експлуатації.

2.17. Організовує роботу з виведення (введення) в ремонт устаткування турбінного відділення.

2.18. Бере участь у розробленні і реалізації заходів, спрямованих на приведення атомної електростанції в безпечний стан, що контролюється, у разі виникнення позаштатних ситуацій, аварій, відмов, стихійного лиха, пожеж тощо.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.