Інструкція для посади "Начальник реакторного цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник реакторного цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них на атомних електростанціях з досвідом роботи експлуатації ядерних установок - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності реакторного цеху;
      - виробничу й організаційну структуру атомної електростанції;
      - основні технологічні процеси та режими виробництва;
      - устаткування атомної електростанції та основні принципи його роботи;
      - правила та способи контролю відповідності технічного стану устаткування до вимог безпечного ведення робіт;
      - правила радіаційної безпеки під час експлуатації ядерних установок;
      - правила безпечного ведення робіт, правила пожежної безпеки, основи економіки, організації виробництва й управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник реакторного цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник реакторного цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник реакторного цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник реакторного цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху; забезпечує виконання планових завдань з виробництва електроенергії, забезпечує технічно правильну, безпечну й надійну експлуатацію реакторних установок та допоміжних систем; забезпечує підвищення надійності, економічності й безпеки роботи устаткування шляхом його модернізації, реконструкції, впровадження нової техніки та організації технічного обслуговування.

2.2. Бере участь у розробленні графіків планово-запобіжних ремонтів шляхом визначення обсягів робіт з видів ремонту устаткування, закріплене за реакторним цехом; забезпечує дотримання встановлених режимів роботи устаткування згідно із чинними регламентами; організовує роботу з виведення в ремонт і введення його до експлуатації; забезпечує ядерну безпеку, пожежну безпеку й контроль за зберіганням відпрацьованого палива; здійснює контроль за видачею нарядів-допусків, розпоряджень та спеціальних дозволів на виконання робіт відповідно до правил радіаційної безпеки.

2.3. Здійснює контроль за своєчасним внесенням змін та доповнень до чинних регламентів і інструкцій; здійснює термінові заходи в разі виникнення надзвичайної ситуації, загрози життю персоналу або порушення цілісності устаткування; бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що відбулися з підлеглим персоналом, у розслідуванні відмов у роботі устаткування, закріпленого за цехом; проводить їх аналіз; бере участь у протиаварійному тренуванні.

2.4. Організовує планування, облік, складання і своєчасне надання звітності господарської діяльності цеху; проводить роботу з персоналом, спрямовану на формування в нього культури безпеки, підтримки необхідної кваліфікації і постійної готовності до виконання своїх професійних обов'язків у забезпеченні ядерної і радіаційної безпеки та надійності устаткування; сприяє підготовці відповідного персоналу до отримання ліцензії в органах державного регулювання та створенню необхідних умов щодо дотримання дії ліцензії; бере участь в організації роботи з узагальнення і поширення передових прийомів і методів праці, вивчення і впровадження передового вітчизняного й світового досвіду виробництва електроенергії на атомній електростанції, розвитку раціоналізації і винахідництва; здійснює добір кадрів працівників, контролює дотримання підлеглим персоналом правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил радіаційної безпеки.

2.5. Керує персоналом цеху.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник реакторного цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник реакторного цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник реакторного цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник реакторного цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник реакторного цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник реакторного цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник реакторного цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник реакторного цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник реакторного цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник реакторного цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник реакторного цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник реакторного цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник реакторного цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник реакторного цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник реакторного цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник реакторного цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.