Інструкція для посади "Майстер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту устаткування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази вищих офіційних органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації ремонту устаткування;
      - організацію ремонтної служби на підприємстві, в цеху;
      - систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
      - перспективи технічного розвитку цеху й підприємства;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, режими роботи й правила експлуатації устаткування цеху;
      - організацію і технологію ремонтних робіт;
      - методи монтажу, регулювання й налагодження устаткування;
      - основи технології виробництва продукції цеху;
      - порядок складання паспортів на обладнання, інструкцій з експлуатації, відомостей дефектів, специфікацій та іншої технічної документації;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання після ремонту;
      - вимоги організації праці під час експлуатації, ремонту та модернізації устаткування;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід ремонтного обслуговування на підприємстві;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з ремонту устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує належний технічний стан і безперебійну роботу устаткування, своєчасне та якісне виконання планових ремонтів.

2.2. Бере участь у складанні планів-графіків проведення ремонтів і профілактичних оглядів устаткування, складає дефектні відомості на виконання капітальних ремонтів.

2.3. Встановлює та своєчасно доводить згідно із затвердженими планами й графіками планово-запобіжного ремонту виробничі завдання ремонтним бригадам і окремим робітникам, які не входять до складу бригад, та забезпечує їх виконання.

2.4. Проводить виробничий інструктаж робітникам з питань експлуатації та ремонту устаткування та правил безпечного виконання робіт.

2.5. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення строків їх виконання та зниження вартості, підвищення стійкості деталей та вузлів, запобігання браку та покращення якості ремонту устаткування.

2.6. Впроваджує передові системи й методи ремонтних робіт, забезпечує максимальне використання виробничих потужностей та підвищення продуктивності праці.

2.7. Вносить пропозиції про перегляд норм часу, сприяє освоєнню та виконанню їх робітниками з ремонту устаткування, підвищенню кваліфікації й технічного рівня робітників.

2.8. Аналізує результати виробничої діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати дільниці, забезпечує правильне та своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.9. Бере участь у розслідуванні причин аварійного виходу устаткування з ладу та складанні заходів щодо їх усунення.

2.10. Сприяє розповсюдженню передового досвіду та впровадженню раціоналізаторських пропозицій та винаходів.

2.11. Бере участь у складанні заявок на матеріали та покупні вироби для ремонту й експлуатації устаткування цеху, забезпечує виготовлення вузлів і деталей, що необхідні для ремонту устаткування.

2.12. Готує пропозиції щодо заохочення, згідно з установленим порядком, кращих робітників, а також подає пропозиції щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої та трудової дисципліни.

2.13. Бере участь у комісіях з атестації та періодичної перевірки знань робітників, які зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування.

2.14. Контролює додержання робітниками правил і норм з охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.