Інструкція для посади "Завідувач технічного архіву", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач технічного архіву" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з ведення архівної справи - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні матеріали архівних органів, які регламентують роботу архівів підприємств;
      - прийняту на підприємстві систему класифікації креслень та іншої технічної документації;
      - інструкції із зберігання технічної документації та мікрофільмів;
      - основи діловодства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Завідувач технічного архіву призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач технічного архіву підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач технічного архіву керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач технічного архіву під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботу технічного архіву, забезпечує прийом, реєстрацію, систематизацію та зберігання креслень, проектів, науково-технічних звітів, мікрофільмів та інших документальних матеріалів і технічної документації, пов'язаних із проведенням покладених на установу (організацію) досліджень, виконанням розробок, а також використанням їхніх результатів у виробництві.

2.2. Здійснює систематичний контроль за своєчасною здачею в архів підрозділами установи (організації) технічних документів та правильністю їхнього оформлення.

2.3. Забезпечує проведення експертної оцінки та відбір матеріалів, не підлягаючих зберіганню, відповідно до діючих нормативних документів.

2.4. Керує роботою по складанню номенклатури справ, каталогів, картотек та іншого довідкового апарату, що полегшують облік, підбор та вивчення матеріалів, що перебувають у технічному архіві.

2.5. Здійснює методичну допомогу підрозділам установи (організації) у правильному формуванні та оформленні справ, а також систематичний контроль за своєчасною здачею їх в архів.

2.6. Організує підбір та видачу співробітникам документів, підготовку необхідних довідок за даними, наявним у матеріалах архіву, а також розсилання у встановленому порядку копій по запитах, що надійшли.

2.7. Здійснює контроль за станом документів, їхньою схоронністю, своєчасним відновленням та заміною.

2.8. Керує працівниками технічного архіву.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач технічного архіву має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач технічного архіву має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач технічного архіву має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач технічного архіву має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач технічного архіву має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач технічного архіву має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач технічного архіву має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач технічного архіву має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач технічного архіву має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач технічного архіву несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач технічного архіву несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач технічного архіву несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач технічного архіву несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач технічного архіву несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач технічного архіву несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач технічного архіву несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.