Інструкція для посади "Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з механізації та автоматизації оброблення інформації - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - організацію техніко-економічного планування та оперативного керування виробництвом;
      - структуру підприємства, виробничі та функціональні зв'язки поміж його підрозділами;
      - задачі та утримання АСКВ;
      - порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації засобів оброблення та передавання інформації;
      - порядок постановки задач, їх алгоритмізації;
      - основи проектування механізованого оброблення інформації та програмування;
      - формалізовані язики програмування;
      - діючі системи зчислень, шифрів і кодів;
      - стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
      - порядок розроблення та оформлення технічної документації;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво розробленням і впровадженням проектів удосконалення керування виробництвом на основі використання сукупності економіко-математичних методів, сучасних обчислювальної техніки, комунікації і зв'язку та елементів теорії економічної кібернетики.

2.2. Організовує проведення досліджень системи керування, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості їх формалізації та доцільності перекладу на автоматизований режим, а також вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем керування підприємства і його підрозділів.

2.3. Бере участь у складанні технічних завдань зі створення автоматичної системи керування виробництвом (АСКВ) і окремих її підсистем.

2.4. Забезпечує підготовку планів проектування та упровадження АСКВ та контроль за їх виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв'язок організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем АСКВ, створення та впровадження типових блоків.

2.5. Організовує роботу з удосконалення документообігу на підприємстві (визначення вхідних і вихідних документів, порядку їх уведення і виведення, приймання та переформування, передавання по каналах зв'язку, оптимізації документів, раціоналізації змісту і побудови документів, які задовольняють вимогам АСКВ і забезпечують зручність роботи відповідних виконавців), проектування технологічних схем оброблення інформації з усіх задач АСКВ і технологічних процесів оброблення інформації на автоматизований режим.

2.6. Здійснює керівництво розробленням інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням АСКВ (кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей, складальних одиниць, підготовка необхідних довідників, дешифраторів тощо), уведенням підсистеми нормативно-довідкової інформації, забезпеченням правильності перенесення вихідних даних на машинні носії.

2.7. Проводить роботу з установлення, налагодження, дослідної перевірки і введення в експлуатацію комплексу технічних засобів АСКВ.

2.8. Забезпечує безперебійне функціонування системи і вживає оперативних заходів щодо усунення порушень, які виникають у процесі роботи.

2.9. Організовує контроль за своєчасним надходженням первинних документів, передбачених системою, правильністю їх оформлення, передаванням у відповідні підрозділи обробленої на ЕОМ інформації.

2.10. Аналізує відмову системи, розроблює заходи щодо підвищення якості та надійності АСКВ, розширення сфери її застосування, модернізації технічних засобів, що застосовуються, а також удосконалення організації та методів підготовки задач з алгоритмізації з метою скорочення строків і вартості проектування АСКВ.

2.11. Надає методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці вихідних даних для АСКВ, розшифровці інформації, одержаної з ЕОМ, механізації та автоматизації процесів управління виробництвом.

2.12. Керує працівниками відділу.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.