Інструкція для посади "Начальник відділу комплектації устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу комплектації устаткування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з матеріально-технічного забезпечення підприємства;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - організацію матеріально-технічного забезпечення підприємства;
      - номенклатуру необхідного підприємству устаткування та комплектуючих виробів;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування і комплектуючих виробів;
      - порядок обґрунтування потреби та складання заявок на устаткування і комплектуючі вироби, укладання договорів з постачальниками;
      - основи технології виробництва, економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - вимоги до забезпечення збереження матеріальних цінностей;
      - організацію складського господарства;
      - порядок ведення обліку постачальних і складських операцій, складання встановленої звітності;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Начальник відділу комплектації устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу комплектації устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу комплектації устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу комплектації устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує забезпечення устаткуванням та комплектуючими виробами капітального будівництва і ремонтно-експлуатаційних потреб підприємства.

2.2. Проводить роботу з визначення потреби підрозділів підприємства в устаткуванні та комплектуючих виробах для виконання виробничих планів капітального будівництва, реконструкції, упровадження нової техніки.

2.3. Здійснює керівництво роботою зі складання на основі титульних списків проектної документації, заявок підрозділів підприємства, зведених заявок на устаткування і комплектуючі вироби з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями.

2.4. Забезпечує організацію приймання обладнання і комплектуючих виробів за кількістю, якістю і у строки, передбачені договорами, їх складування.

2.5. Здійснює передачу будівельно-монтажним організаціям і підрозділам підприємства обладнання для монтажу та в експлуатацію у строки, передбачені особливими умовами за договорами.

2.6. Організовує транспортування устаткування на будівельні об'єкти.

2.7. Бере участь в укладанні договорів з постачальниками, узгодженні умов і строків поставок, готує специфікації та оформлює протоколи розбіжностей.

2.8. Вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв'язків.

2.9. Організовує розміщення замовлень на виготовлення нестандартизованого устаткування і спільно з проектними організаціями бере участь в узгодженні технічних умов на їх виконання.

2.10. Контролює своєчасне оформлення технічних протоколів на устаткування, правильність оплачування рахунків.

2.11. Бере участь у підготуванні висновків на претензії, пов'язані з виконанням постачальниками договірних зобов'язань.

2.12. Контролює додержання граничних норм запасів устаткування і комплектуючих виробів, вживає заходів щодо оперативного регулювання рівня необхідних запасів, виявлення невстановленого, невикористаного устаткування.

2.13. Організовує розроблення заходів щодо зниження залишків невстановленого устаткування, проводить роботу з реалізації зайвого та застарілого устаткування.

2.14. Організовує роботу складського господарства.

2.15. Здійснює нагляд за технічним станом складських приміщень і вантажно-розвантажувальних засобів.

2.16. Контролює умови зберігання устаткування та комплектуючих виробів, правильність їх консервації та забезпечення зберігання.

2.17. Організовує ведення обліку наявності та просування устаткування і комплектуючих виробів, проведення інвентаризацій матеріальних цінностей у встановлені строки, складання необхідного звіту.

2.18. Керує працівниками відділу.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу комплектації устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу комплектації устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу комплектації устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу комплектації устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу комплектації устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу комплектації устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу комплектації устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу комплектації устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу комплектації устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу комплектації устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу комплектації устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу комплектації устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу комплектації устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу комплектації устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу комплектації устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу комплектації устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.