Інструкція для посади "Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи із зовнішньоекономічної діяльності - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, Митний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з маркетингу;
      - методи і порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції;
      - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту;
      - порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін;
      - способи і методи рекламування продукції;
      - прейскуранти оптових цін на продукцію, що випускається підприємством;
      - економіку виробництва;
      - методи вивчення попиту на продукцію підприємства;
      - правила оформлення матеріалів для укладання договорів;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - зарубіжне митне законодавство;
      - стандарти і технічні умови на продукцію підприємства;
      - порядок та строки подання звітності;
      - основи технології, організації виробництва, праці та управління;
      - можливості застосування обчислювальної техніки та правила її експлуатації для виконання техніко-економічних розрахунків;
      - основи трудового законодавства, маркетингу.

1.4. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує комплексне вивчення та аналіз зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції.

2.2. Розробляє поточні та перспективні плани зовнішньоекономічної діяльності підприємства, приймає стратегічні рішення з орієнтацією на ринок (умови попиту та конкуренції).

2.3. Визначає сегменти ринку з метою вибору варіанту орієнтації виробничо-збутової політики, уточнення характеру і диференціації попиту.

2.4. Вживає заходів щодо максимально швидкого і ефективного збуту нової продукції або продукції, одержаної за допомогою нової технології.

2.5. Координує роботу з проведення експортно-імпортних операцій.

2.6. Забезпечує безперебійний рух товару від виробника до споживача з метою одержання максимального прибутку.

2.7. Організовує роботу з вивчення кон'юнктури цін та вироблення форм взаємовідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.

2.8. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.9. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства.

2.10. Здійснює контроль за виконанням експортно-імпортних поставок.

2.11. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами.

2.12. Бере участь у підготовці техніко-економічних обґрунтувань до контрактів з іноземними покупцями.

2.13. Організовує пошук вірогідних джерел інформації щодо кон'юнктури світового ринку та продукції підприємства з метою подальшого просування її на світовий ринок.

2.14. Забезпечує переклад з іноземних мов національною мовою необхідної інформації з іноземних джерел.

2.15. Організовує проведення ділових зустрічей і переговорів із зарубіжними партнерами.

2.16. Бере участь в організації реклами на продукцію підприємства, яка експортується.

2.17. Сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства на зовнішньому ринку.

2.18. Організовує підготовку, облік та аналіз річних контрактів та разових договорів з іноземними фірмами.

2.19. Забезпечує складання і подання необхідної статистичної звітності про зовнішньоекомічну діяльність підприємства.

2.20. Керує працівниками відділу.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.