Інструкція для посади "Енергетик цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Енергетик цеху" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією та обслуговуванням енергетичного устаткування, - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази і методичні, нормативні та інші керівні матеріали з експлуатації енергетичного устаткування і комунікацій;
      - державні програми енергозабезпечення, енергозберігаючі технології, нормативи витрат енергії;
      - організацію енергетичного обслуговування на підприємстві;
      - перспективи технічного розвитку підприємства, цеху;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи і правила технічної експлуатації енергетичного устаткування та установок цеху, що споживають енергію;
      - систему планово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації устаткування;
      - організацію і технологію ремонтних робіт;
      - методи монтажу, регулювання, налагодження і ремонту енергетичного устаткування;
      - порядок складання заявок на енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини, інструменти;
      - правила здавання устаткування в ремонт і прийом його після ремонту;
      - основи технології виробництва продукції цеху;
      - вимоги організації праці в процесі експлуатації, ремонту і модернізації енергетичного устаткування;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід експлуатації і ремонту енергоустаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - законодавство про працю.

1.4. Енергетик цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Енергетик цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Енергетик цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Енергетик цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування, електричних і теплових мереж, повітропроводів і газопроводів цеху.

2.2. Виконує розрахунки потреб цеху в електричній, тепловій та інших видах енергії, бере участь у розробленні норм їх витрат, режиму роботи цеху, виходячи з витратних лімітів на енергію, у здійсненні заходів щодо економії енергії і палива.

2.3. Організовує підготовку календарних планів (графіків) оглядів, перевірок і ремонту енергоустаткування, заявок щодо його ремонту спеціалізованими організаціями, лімітів енергоспоживання і приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж цеху, одержання потрібних для експлуатації енергоустаткування, планово-запобіжних і поточних ремонтів матеріалів, запасних частин, інструментів, вимірювальних приладів тощо.

2.4. Бере участь у випробуваннях і прийманні енергоустаткування та мереж у виробничу експлуатацію.

2.5. Вивчає умови роботи енергоустаткування, виявляє причини передчасного спрацювання, готує пропозиції щодо підвищення надійності та економічності його роботи, здійснює аналіз втрат усіх видів енергії і палива.

2.6. Складає графіки зниження енергетичних навантажень під час максимальних навантажень енергосистеми і забезпечує їх виконання в межах, визначених для цеху розмірів, проводить паспортизацію встановлених у цеху енергетичних, електричних і природоохоронних установок.

2.7. Готує котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари і гарячої води, електроустаткування та інші об'єкти енергогосподарства, які контролює державний нагляд і енергонагляд, для приймання в експлуатацію, перевірки і огляду відповідними інспекціями.

2.8. Здійснює контроль за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за енергоустаткуванням та електричними мережами цеху, бере участь у розслідуванні причин аварій, розробляє заходи щодо їх ліквідації і запобігання, створення безпечних умов праці.

2.9. Розглядає раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються енергетичного обслуговування цеху, готує висновки і вживає заходів щодо впровадження прийнятих пропозицій.

2.10. Організовує облік наявного енергоустаткування, аварій, витрат цехом усіх видів енергії, а також виконання робіт з ремонту і модернізації енергоустановок, контролює їх якість і правильність витрат ресурсів, призначених на вказані цілі.

2.11. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці в процесі експлуатації і ремонту енергоустановок та мереж.

2.12. Керує працівниками цеху, які здійснюють технічне обслуговування і ремонт енергоустаткування.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Енергетик цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Енергетик цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Енергетик цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Енергетик цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Енергетик цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Енергетик цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Енергетик цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Енергетик цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Енергетик цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Енергетик цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Енергетик цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Енергетик цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Енергетик цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Енергетик цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Енергетик цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Енергетик цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.