Інструкція для посади "Провідний науковий співробітник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний науковий співробітник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - учена ступінь доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць або авторських посвідчень на винаходи, а також реалізованих на практиці великих проектів і розробок. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - наукові проблеми по відповідній області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки, керівні матеріали вищестоящих та інших органів, вітчизняні та закордонні досягнення із цих питань;
      - новітні методи, засоби і практику планування, організації, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок (оцінки, патентно-інформаційного забезпечення, випуску науково-технічної документації і т.п.);
      - форми економічного стимулювання і матеріального заохочення працівників;
      - діюче законодавство;
      - організацію виробництва, праці і керування;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Провідний науковий співробітник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний науковий співробітник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний науковий співробітник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний науковий співробітник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень по окремих проблемах (темам, завданням) науки і техніки та очолює групу зайнятих ними працівників або є відповідальним виконавцем окремих завдань науково-технічних програм.

2.2. Розробляє науково-технічні рішення по найбільш складних проблемах, методи проведення досліджень і розробок, вибирає необхідні для цього засоби.

2.3. Обґрунтовує напрямки нових досліджень і розробок та методи їхнього виконання, вносить пропозиції для включення в плани науково-дослідницьких робіт.

2.4. Організує складання програми робіт, координує діяльність співвиконавців при спільному їхньому виконанні з іншими установами (організаціями), узагальнює отримані результати.

2.5. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень і розробок та організує практичну реалізацію цих результатів.

2.6. Здійснює підготовку наукових кадрів і бере участь у підвищенні їхньої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний науковий співробітник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний науковий співробітник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний науковий співробітник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний науковий співробітник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний науковий співробітник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний науковий співробітник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний науковий співробітник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний науковий співробітник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний науковий співробітник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний науковий співробітник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.