Інструкція для посади "Референт з основної діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Референт з основної діяльності" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) і стаж роботи за професійним спрямуванням на підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавство України про підприємницьку діяльність;
      - основи адміністративного, господарського та трудового права;
      - нормативні, методичні та інші керівні документи в галузі професійної діяльності;
      - діловодство;
      - положення, інструкції та інші матеріали з розроблення управлінської, організаційної, технічної та інших видів документації;
      - основи економіки, організації праці, виробництва;
      - профіль, спеціалізацію та особливості управління підприємством;
      - організаційну, виробничу й соціальну структуру підприємства;
      - основи технології виробництва;
      - комп'ютерну й офісну техніку;
      - технічні засоби реєстрації й оброблення інформації;
      - правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо;
      - основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин;
      - основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення;
      - одну або більше іноземних мов.

1.4. Референт з основної діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Референт з основної діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Референт з основної діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Референт з основної діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у впровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства, установи, організації (далі - підприємство) і керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками, а також систему взаємовідносин керівника підприємства з представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами.

2.2. Організовує робочий час керівника підприємства, оперативно вносить зміни та доповнення до програми і розкладу його роботи.

2.3. Складає щомісячно графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.

2.4. Доводить до відома всіх зацікавлених служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень, здійснює контроль за їх виконанням.

2.5. Складає замовлення на необхідне обладнання, матеріали та послуги.

2.6. Бере участь у розгляді управлінських і організаційних справ.

2.7. Веде встановлену документацію.

2.8. За дорученням керівника підприємства готує аналітичні огляди з актуальних соціальних, економічних і фінансових питань в умовах ринкових відносин.

2.9. Здійснює відбір та опрацювання інформації для керівника.

2.10. Готує згідно із затвердженою номенклатурою проекти розпорядчої документації, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції: запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.

2.11. Виконує протокольні записи, контролює готовність стенографічних звітів про важливі та значні події і виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо.

2.12. Бере участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника підприємства.

2.13. Організовує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряджень та наказів керівника підприємства, службової кореспонденції та спеціальної документації керівникам підрозділів та іншим виконавцям.

2.14. Простежує процес одержання встановленої інформації, контролює повноту її надходження.

2.15. Реєструє звернення і заяви працівників, організовує їх прийом (зустріч) з керівником підприємства.

2.16. Допомагає керівникові підприємства в застосуванні відповідних норм етикету та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та гостей.

2.17. Регулює протягом робочого дня поїздки керівника підприємства.

2.18. Супроводжує керівника підприємства під час його візитів, відряджень та поїздок, виконуючи постійні завдання та обов'язки, а також роботи, що випливають з конкретних обставин.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Референт з основної діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Референт з основної діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Референт з основної діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Референт з основної діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Референт з основної діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Референт з основної діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Референт з основної діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Референт з основної діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Референт з основної діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Референт з основної діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Референт з основної діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Референт з основної діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Референт з основної діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Референт з основної діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Референт з основної діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Референт з основної діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.