Інструкція для посади "Маклер біржовий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маклер біржовий" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та додаткова спеціальна підготовка без пред'явлення вимог до стажу роботи або середня професійна освіта і додаткова спеціальна підготовка, стаж роботи зі спеціальності не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали, що стосуються комерційної діяльності;
      - ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;
      - правила організації і ведення бізнесу;
      - види біржових угод;
      - навички ділового спілкування;
      - методи вивчення кон'юнктури ринку, його потенціалу та тенденцій розвитку;
      - організацію ділових контактів і біржових угод;
      - основи соціальної психології;
      - методи визначення якості та порядок установлення цін на сировину, устаткування, продукцію, майно, послуги;
      - правила визначення розміру комісійних виплат, що укладаються за договорами;
      - порядок складання документації при оформленні угод;
      - цивільне і трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Маклер біржовий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маклер біржовий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маклер біржовий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маклер біржовий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Робить посередницькі послуги при здійсненні комерційних, кредитних, валютних, страхових та інших угод, здійснюваних на біржах.

2.2. Забезпечує скорочення строку реалізації угоди, одержання максимального доходу, прискорення обороту капіталу, активізацію виробничої, інвестиційної та інноваційної діяльності.

2.3. Вивчає комерційну інформацію, якісні характеристики сировини, устаткування, продукції та послуг, що є предметом угоди, а також фінансове становище та ділову репутацію її учасників.

2.4. Аналізує кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку, інформацію про продавані товари і послуги, вимоги покупців, прогнозує зміни цін і попиту на купівлю-продаж нерухомості (квартир, житлових будинків, землі, садових ділянок і т.п.).

2.5. Веде переговори із клієнтами про укладення договорів, огляд об'єктів купівлі-продажу, оцінює вартість нерухомого та іншого майна.

2.6. Бере участь в експертизі та перевірці якості сировини, матеріалів, продукції та інших об'єктів угоди, визначенні і узгодженні ціни, умов купівлі-продажу та її оформленні.

2.7. Виконує роботу, пов'язану із залученням клієнтів, а також фахівців і допоміжного персоналу, необхідних при здійсненні угод, з підвищенням репутації як незалежного посередника, так і біржі, від імені якої відбувається угода.

2.8. Забезпечує відповідність договорів, що укладають, правовим нормам, належне оформлення необхідних документів відповідно до встановлених вимог.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маклер біржовий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маклер біржовий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маклер біржовий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маклер біржовий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маклер біржовий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маклер біржовий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маклер біржовий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маклер біржовий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маклер біржовий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маклер біржовий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маклер біржовий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маклер біржовий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маклер біржовий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маклер біржовий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маклер біржовий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маклер біржовий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.