Інструкція для посади "Математик III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Математик III категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією математика - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні і нормативні матеріали, які стосуються використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи устаткування, правила технічної експлуатації;
      - технологію оброблення інформації;
      - види технічних носіїв інформації;
      - діючі системи числення, шифрів і кодів;
      - методи математичного моделювання і формалізації задач, розроблення алгоритмів;
      - методи математичного і логічного аналізу;
      - порядок оформлення технічної документації;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід використання обчислювальної техніки;
      - основи економіки, організації праці і виробництва.

1.4. Математик III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Математик III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Математик III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Математик III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розроблює системи математичного забезпечення розв'язання науково-технічних і виробничих задач.

2.2. Вивчає та аналізує інформацію з розв'язуваної задачі, формулює її сутність, дає математичний опис.

2.3. Надає задачі математичної форми.

2.4. Розроблює технічні умови і завдання на програму і підпрограми, які входять до складу загальної програми.

2.5. Визначає можливість і методи розв'язання задачі найбільш раціональним способом.

2.6. Складає алгоритми задачі та окремих її етапів, логічну схему програми.

2.7. Здійснює розроблення математичної моделі і вибір чисельного методу розв'язання задачі.

2.8. Визначає можливість використання готових алгоритмів розв'язання задач, розроблених іншими підприємствами.

2.9. Виконує роботи з уніфікації обчислювальних процесів.

2.10. Бере участь у проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної техніки, а також удосконалення методів математичного забезпечення розв'язання задач.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Математик III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Математик III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Математик III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Математик III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Математик III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Математик III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Математик III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Математик III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Математик III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Математик III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Математик III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Математик III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Математик III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Математик III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Математик III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Математик III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.