Інструкція для посади "Начальник юридичного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник юридичного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у Держспецзв’язку;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань правової діяльності у Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, цивільне, трудове, фінансове та адміністративне право, податкове законодавство, основи трудового законодавства;
      - порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - порядок підготовки проектів нормативних актів;
      - порядок укладення та оформлення договорів, угод, контрактів;
      - основи економіки, організації праці, та управління;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник юридичного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник юридичного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник юридичного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу (сектору), забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на відділ (сектор) завдань.

2.2. Розподіляє завдання та обов`язки між особовим складом, координує та контролює його роботу.

2.3. Забезпечує методичне керівництво правовою роботою та додержання законності у правовій, службовій та фінансово-господарській діяльності.

2.4. Здійснює правову експертизу проектів наказів, інструкцій, положень, стандартів та інших актів правового характеру під час їх розроблення, в окремих випадках бере участь в їх підготовці, візує документи.

2.5. Бере участь у підготовці та укладанні колективних договорів, галузевих тарифних угод, регулюванні соціально-трудових відносин в органі Держспецзв’язку.

2.6. Організовує підготовку експертних висновків з правових питань до проектів нормативних актів та інших документів, що надходять на розгляд.

2.7. Готує відповідні подання та вживає заходів щодо внесення змін та доповнень до правових актів, виданих з порушеннями чинного законодавства, скасування правових актів, що втратили свою чинність.

2.8. Контролює своєчасність внесення прийнятих змін до нормативно-правових актів, наказів та інших керівних документів, що використовуються у роботі, забезпечує їх систематизований облік та зберігання.

2.9. Організовує ознайомлення особового складу органу Держспецзв’язку з нормативно-правовими документами, що стосуються його діяльності, та консультування з інших правових питань.

2.10. Забезпечує надання правової допомоги з претензійної роботи, підготовку необхідних матеріалів до судових проваджень, роз’яснення статей та положень чинного законодавства, умов та порядку їх застосування.

2.11. Представляє та захищає правові інтереси органу Держспецзв’язку у судах, державних та громадських організаціях, здійснює ведення судових справ.

2.12. Очолює роботу з аналізу та узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, практики укладання та виконання договорів, угод, контрактів.

2.13. У межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви органів виконавчої влади, підприємств, організацій, громадян та готує за ними відповідні рішення.

2.14. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової та трудової дисципліни, забезпечення збереження власності органу Держспецзв’язку.

2.15. Готує висновки на пропозиції щодо притягнення порушників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

2.16. Здійснює функції з управління особовим складом юридичного відділу (сектору) відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник юридичного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник юридичного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник юридичного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник юридичного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник юридичного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник юридичного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник юридичного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник юридичного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник юридичного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник юридичного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: представляти у встановленому законодавством порядку інтереси органу Держспецзв’язку в судах та інших державних органах і громадських організаціях під час розгляду правових питань та спорів; вносити пропозиції керівництву органу Держспецзв’язку щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно матеріальні збитки; перевіряти дотримання законодавства у діяльності органу Держспецзв’язку; отримувати у встановленому порядку документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов`язків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів; готувати пропозиції щодо вдосконалення правової роботи у органі Держспецзв’язку.