Інструкція для посади "Технік з якості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з якості" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції;
      - технологічні процеси і режими виробництва;
      - основні технологічні та конструктивні дані продукції, яка випускається, стандарти й технічні умови, які діють в галузі та на підприємстві;
      - види виробничого браку, методи запобігання та усунення;
      - порядок подання та розгляду рекламацій з якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів й готової продукції;
      - правила проведення випробовувань та приймання продукції;
      - порядок атестації промислової продукції за категоріями якості, організацію обліку, порядок і терміни складання звітності про якість продукції;
      - основи економіки, організації праці та виробництва;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з якості призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з якості підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з якості керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з якості під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь під керівництвом працівника вищої кваліфікації у вдосконаленні та впровадженні системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх дотримання.

2.2. Вивчає причини, які призводять до погіршення якості продукції (робіт, послуг), випуску браку, бере участь в розробленні та впровадженні заходів щодо їх усунення.

2.3. Бере участь у вибірковій перевірці матеріальних ресурсів, які надходять на підприємство: сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, у підготовці висновків щодо відповідності та якості стандартам і технічним умовам й оформляє документи для подання претензій постачальникам.

2.4. Веде облік показників якості продукції, браку, його причин і винуватців.

2.5. Оформляє необхідну документацію у разі надходження рекламацій від замовників, розглядає та аналізує їх.

2.6. Бере участь в розробленні методик та інструкцій з поточного контролю якості робіт в процесі виготовлення продукції, у випробовуваннях готових виробів й оформленні документів, які засвідчують їх якість.

2.7. Вивчає передовий вітчизняний і зарубіжний досвід з розроблення та впровадження систем управління якістю.

2.8. Веде облік і складає звітність про діяльність підприємства з управління якістю продукції.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з якості має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з якості має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з якості має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з якості має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з якості має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з якості має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з якості має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з якості має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з якості має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з якості несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з якості несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з якості несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з якості несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з якості несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з якості несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з якості несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.