Інструкція для посади "Товарознавець I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Товарознавець I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією товарознавця II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні матеріали органів вищого рівня з матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції;
      - ринкові методи господарювання;
      - стандарти і технічні умови на товарно-матеріальні цінності, основні їх властивості та якісні характеристики;
      - порядок розроблення планів матеріально-технічного забезпечення і укладання господарських договорів;
      - методи обліку товарно-матеріальних цінностей, розрахунок потреби в них, форми облікових документів і порядок складання звітності;
      - організацію складського господарства і збуту продукції;
      - умови постачання, зберігання і транспортування товарно-матеріальних цінностей;
      - чинні цінники і прейскуранти;
      - нормативи виробничих запасів матеріальних ресурсів;
      - основні технологічні процеси виробництва;
      - номенклатуру й асортимент продукції, що виготовляється підприємством;
      - основи економіки, організації виробництва, праці і управління;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Товарознавець I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Товарознавець I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Товарознавець I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Товарознавець I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає вимоги до матеріальних ресурсів, а також відповідність їх якості стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам, а також укладеним договорам.

2.2. Бере участь у визначенні відповідності проектів планів матеріально-технічного забезпечення підприємства, установи, організації планам виробництва, у контролі виконання договірних зобов'язань, надходження і реалізації сировини, матеріалів, палива, устаткування і готової продукції, у підготовці даних для складання претензій на поставлені неякісні товарно-матеріальні цінності і відповідей на претензії замовників.

2.3. Контролює наявність матеріальних ресурсів і готової продукції на складах.

2.4. Здійснює зв'язок з постачальниками і споживачами, своєчасно оформлює документи на відвантаження продукції відповідно до плану.

2.5. Бере участь у розробленні і впровадженні стандартів підприємства з матеріально-технічного забезпечення, збуту, контролю якості продукції, організації транспортування і зберігання сировини, матеріалів, палива, енергії, устаткування і готових виробів.

2.6. Веде оперативний облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей, контролює своєчасність відвантаження зворотної тари, у разі потреби веде розшук вантажів, які не надійшли.

2.7. Бере участь у проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення понаднормативних матеріальних ресурсів і "неліквідів", вживає заходів щодо їх реалізації.

2.8. Здійснює контроль за додержанням правил зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах, підготовкою готових виробів для відвантаження споживачам, оформлює необхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції, складає звітність за встановленими формами.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Товарознавець I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Товарознавець I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Товарознавець I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Товарознавець I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Товарознавець I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Товарознавець I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Товарознавець I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Товарознавець I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Товарознавець I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Товарознавець I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Товарознавець I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Товарознавець I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Товарознавець I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Товарознавець I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Товарознавець I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Товарознавець I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.