Інструкція для посади "Начальник установки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник установки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали стосовно виробничо-господарської діяльності установки;
      - технологічну схему установки, контрольно-вимірювальні пристрої;
      - схеми постачання установки водою, електроенергією, парою, повітрям;
      - схеми промислової каналізації;
      - обладнання установки та правила його експлуатації;
      - комунікації установки;
      - технологічний режим і технологічну карту установки;
      - характеристику, властивості сировини і продукції, яка одержується, та державні стандарти на них;
      - організацію та технологію ремонтних робіт;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та навколишнього середовища.

1.4. Начальник установки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник установки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник установки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник установки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю технологічної установки.

2.2. Забезпечує виконання плану в заданій номенклатурі, підвищення продуктивності праці, ритмічну роботу установки відповідно до технологічної карти, ефективне використання виробничих потужностей, економне використання сировини, енергоресурсів та матеріалів.

2.3. Забезпечує повне завантаження і технічно правильне використання устаткування.

2.4. Контролює дотримання технологічного процесу, виявляє відхилення від заданих режимів та інші порушення в роботі установки та забезпечує їх своєчасне усунення.

2.5. Бере участь у визначенні обсягів ремонтних робіт, складанні графіків і дефектних відомостей на проведення капітального і планово-запобіжного ремонтів та контролює їх виконання.

2.6. Забезпечує підготовлення апаратури і устаткування до планово-запобіжного та капітального ремонтів.

2.7. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів з удосконалення технологічного процесу, наукової організації праці та підвищення якості продукції, що випускається, аналізує результати виробничої діяльності.

2.8. Забезпечує правильність та своєчасність оформлення первинної документації з ведення технологічного процесу, обліку робочого часу, виробітку.

2.9. Здійснює розставлення персоналу по робочих місцях та доцільне його використання.

2.10. Проводить виробничий інструктаж робітників з підвищення рівня їх технічних знань.

2.11. Контролює дотримання робітниками виробничої і трудової дисципліни, правил та норм охорони праці, охорони природного середовища, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Керує підлеглими працівниками.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник установки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник установки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник установки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник установки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник установки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник установки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник установки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник установки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник установки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник установки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник установки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник установки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник установки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник установки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник установки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник установки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.