Інструкція для посади "Технік-конструктор II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-конструктор II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, для молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка-конструктора - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - систему конструкторської підготовки виробництва;
      - стандарти, технічні умови та інші нормативні і керівні матеріали на технічну документацію, що розробляється, порядок її оформлення, основи конструювання, методи і засоби виконання креслярсько-конструкторських робіт;
      - основи технології виробництва;
      - технічні вимоги до розроблюваних конструкцій;
      - принципи їх роботи, умови монтажу і технічної експлуатації;
      - характеристики матеріалів, які використовуються в конструйованих виробах, та їх властивості;
      - методи проведення патентних досліджень;
      - вимоги організації праці в процесі конструювання;
      - основи технічної естетики;
      - методи і засоби виконання технічних розрахунків, обчислювальних і графічних робіт;
      - основи економіки організації праці і виробництва;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Технік-конструктор II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-конструктор II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-конструктор II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-конструктор II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Конструює під керівництвом більш кваліфікованого працівника вироби середньої складності індивідуального та дрібносерійного виробництва і прості вироби багатосерійного та масового виробництва, забезпечуючи відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням, чинним стандартам, правилам і нормам охорони праці, вимогам раціональної організації праці в процесі проектування, найбільш економічної технології виробництва, а також використання в них стандартизованих і уніфікованих деталей і складальних одиниць.

2.2. Бере участь у розробленні проектної і робочої конструкторської документації, проведенні патентних досліджень і визначенні показників технічного рівня проектованих об'єктів техніки і технології.

2.3. Креслить з внесенням необхідних змін креслення загального виду конструкцій, складальних одиниць і деталей, схеми механізмів, габаритні і монтажні креслення за ескізними документами або з натури, а також іншу конструкторську документацію.

2.4. Використовує комп'ютерне обладнання для створення й модифікації робочих креслень, що важко копіюються і мають цифрові дані.

2.5. Перевіряє робочі проекти та здійснює контроль креслень, звіряє кальки з оригіналами.

2.6. Знімає ескізи складальних одиниць і деталей з натури зі зміною масштабу і визначає необхідні параметри, виконує деталювання складальних креслень, технічні розрахунки і розрахунки економічної ефективності відповідно до типових розрахунків, програм і методик.

2.7. Бере участь у розробленні програм, методик та іншої технічної документації щодо випробувань конструйованого виробу.

2.8. Вивчає конструкторську документацію, яка надходить з інших підприємств, з метою використання її в процесі проектування.

2.9. Вносить зміни в конструкторську документацію і готує повідомлення про зміни.

2.10. Бере участь у випробуваннях дослідних зразків виробів, вузлів, систем і деталей нових і модернізованих конструкцій продукції, що випускається підприємством, оформленні результатів випробувань, а також у роботах, які включають удосконалення, модернізацію та уніфікацію конструйованих виробів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-конструктор II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-конструктор II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-конструктор II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-конструктор II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-конструктор II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-конструктор II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-конструктор II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-конструктор II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-конструктор II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-конструктор II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-конструктор II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-конструктор II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-конструктор II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-конструктор II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-конструктор II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-конструктор II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.