Інструкція для посади "Економіст із збуту I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Економіст із збуту I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією економіста із збуту II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації збуту і постачання готової продукції;
      - порядок розроблення перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції;
      - перспективи розвитку ринків збуту;
      - методи розрахунку нормативів запасів готової продукції;
      - оптові та роздрібні ціни на продукцію, що випускається підприємством;
      - порядок визначення загального обсягу поставок, потреби в транспортних і вантажних засобах;
      - порядок оформлення збутової документації;
      - умови поставки, зберігання і транспортування продукції;
      - організацію складського господарства та збуту продукції;
      - порядок оформлення матеріалів для у клеєння договорів з поставок;
      - порядок підготовки відповідей на претензії і претензій споживачам;
      - стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається;
      - методи обліку і порядок складання звітності про виконання плану реалізації;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи технології виробництва;
      - ринкові методи господарювання;
      - можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення розрахунків та обліку збутових операцій, правила її експлуатації;
      - господарське право;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Економіст із збуту I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Економіст із збуту I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Економіст із збуту I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Економіст із збуту I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює збутову діяльність згідно з замовленнями та укладеними договорами, забезпечує поставку продукції, що випускається споживачам (замовникам) у встановлені строки та в повному обсязі.

2.2. Бере участь у підготовці проектів перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції, складанні прогнозів збуту.

2.3. Виконує роботу з укладення договорів на поставку продукції та погодження умов поставок.

2.4. Складає заявки, зведені відомості замовлень і номенклатурні плани поставок.

2.5. Розроблює нормативи запасів готової продукції і контролює відповідність їх рівня щодо обсягу і номенклатури встановлених нормативів.

2.6. Приймає і веде облік нарядів, замовлень і специфікацій, які подають споживачі (замовники), перевіряє відповідність обсягів і номенклатури замовленої продукції планам виробництва, а також договорам, чинним стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам.

2.7. Бере участь у розробленні і впровадженні стандартів підприємства з організації зберігання, збуту і транспортування готової продукції, інструкцій про знижки, строки та умови платежу, а також заходів щодо додержання режиму економії, зниження наднормативних залишків готової продукції.

2.8. Планує збутові витрати на окремі види продукції за районами збуту та споживачами, аналізує витрати обігу, порівнює фактичні збутові витрати по кожному каналу збуту та виду витрат з показниками плану і кошторисами витрат з метою виявлення необґрунтованих витрат, усунення втрат, які виникають у процесі товарообігу, бере участь в розробленні і здійсненні заходів щодо вдосконалення роботи із збільшення обсягів збуту.

2.9. Здійснює контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, додержанням установлених строків поставок, номенклатури, комплектності і якості продукції, яка реалізується згідно з договірними зобов'язаннями.

2.10. Бере участь у вивченні споживчого ринку, формуванні та розширенні комерційних зв'язків з споживачами, у проведенні аналізу купівельного попиту, ступеня задоволення вимог та попиту споживачів виробами, що пропонуються, рівня конкурентоспроможності на ринку, купівельної здатності населення.

2.11. Вносить пропозиції щодо коригування цін на продукцію, що пропонується, обсягів продаж, вибору каналів збуту, способів та часу виходу на ринок.

2.12. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію.

2.13. Визначає потребу в різних транспортних засобах, механізованих вантажних пристроях і робочій силі для своєчасного відвантаження готової продукції.

2.14. Оформлює транспортні, розрахункові і платіжні документи.

2.15. Готує необхідні довідки, розрахунки, обґрунтування та інші матеріали для оформлення договорів із замовниками, готує відповіді на претензії споживачів, які надійшли, а також претензії до постачальників у разі порушення ними умов укладених договорів.

2.16. Контролює додержання правил зберігання і підготовки готової продукції до відправлення споживачам (замовникам).

2.17. Бере участь у проведенні маркетингових досліджень з вивчення попиту на продукцію підприємства і перспектив розвитку ринків збуту.

2.18. Веде оперативний облік відвантаження продукції, виконання договорів і замовлень, залишків нереалізованої продукції, складає звітність про виконання плану реалізації.

2.19. Виконує роботи з формування, упровадження і зберігання бази даних внутрішньогосподарської та зовнішньої інформації із збуту, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних.

2.20. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів і пакетів прикладних програм, які дозволяють створювати економічно обґрунтовані системи оброблення інформації із збуту.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Економіст із збуту I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Економіст із збуту I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Економіст із збуту I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Економіст із збуту I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Економіст із збуту I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Економіст із збуту I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Економіст із збуту I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Економіст із збуту I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Економіст із збуту I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Економіст із збуту I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Економіст із збуту I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Економіст із збуту I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Економіст із збуту I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Економіст із збуту I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Економіст із збуту I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Економіст із збуту I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.