Інструкція для посади "Начальник проектно-конструкторського відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник проектно-конструкторського відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища професійна освіта та стаж конструкторської роботи, у тому числі на керівних посадах, не менше 8 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні та нормативні матеріали, що стосуються напрямків і тематики проведених розробок;
      - організацію та планування проектних і конструкторських робіт;
      - методи проектування і конструювання;
      - технічні вимоги, пропоновані до розроблювальних конструкцій, умови їхнього монтажу і технічної експлуатації, технологію їхнього виробництва;
      - Єдину систему конструкторської документації та інші керівні матеріали по розробці та оформленню технічної документації;
      - порядок складання техніко-економічних обґрунтувань і розрахунків економічної ефективності проектно-конструкторських розробок;
      - вимоги організації праці до проектно-конструкторських розробок;
      - основи технічної естетики і художнього конструювання;
      - сучасні технічні засоби проектування і виконання обчислювальних робіт, копіювання та розмноження конструкторської документації;
      - передовий вітчизняний і закордонний досвід конструювання аналогічних виробів;
      - основи стандартизації та сертифікації;
      - основи патентознавства;
      - економіку, організацію праці, виробництва і керування;
      - авторське право;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Начальник проектно-конструкторського відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник проектно-конструкторського відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник проектно-конструкторського відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник проектно-конструкторського відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проектно-конструкторськими роботами, які проводяться у відділі.

2.2. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності та конкурентоздатності розробок, скороченню строків і вартості проектування, скороченню обсягів технічної документації за рахунок застосування прогресивних методів проектування, використання типових і повторного застосування економічних проектів, стандартизованих та уніфікованих деталей і вузлів, обчислювальної техніки, передових способів копіювання і розмноження конструкторської документації.

2.3. Організує розробку перспективних і річних планів проектно-конструкторських робіт, контролює їхнє виконання.

2.4. Керує роботою по техніко-економічному обґрунтуванню розроблювальних проектів.

2.5. Визначає разом з іншими підрозділами обсяги робіт по проектуванню, перелік вихідної документації та інших даних, необхідних для якісного і своєчасного виконання проектно-конструкторських робіт.

2.6. Організує розробку технічних завдань на проектування, погоджує із замовниками, подає на затвердження і захищає розроблені ескізні, технічні і робочі проекти перед керівництвом установи (організації), вищими органами та замовниками.

2.7. Очолює проведення дослідних робіт з вишукувань нових технічних рішень та їхній експериментальній перевірці для обґрунтування обраних параметрів конструкції.

2.8. Забезпечує якість і надійність, високий рівень стандартизації та уніфікації конструкцій, дотримання патентної чистоти, вимог і нормативів по організації праці в розроблювальних проектах.

2.9. Координує розробку конструкторської документації структурними підрозділами установи (організації) і забезпечує своєчасне внесення змін і доповнень у проекти відповідно до рішень експертних і стверджуючих інстанцій.

2.10. Організує проведення пошукових розробок по визначенню перспективних напрямків розвитку дослідних і проектно-конструкторських робіт, стендових і промислових випробувань розроблювальних конструкцій, їхнє доведення і передачу в серійне виробництво.

2.11. Керує підготовками матеріалів для укладення договорів і угод на залучення сторонніх установ та організацій для виконання контрагентних робіт.

2.12. Підготовляє пропозиції по оформленню заявок на винаходи та відкриття.

2.13. Вивчає і узагальнює новітні досягнення вітчизняної та закордонної науки і техніки з метою їхнього використання при проектуванні.

2.14. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва, творчої ініціативи працівників, підвищенню наукового рівня і кваліфікації працівників відділу.

2.15. Дає відгуки і висновки на науково-технічну документацію, що надходить від сторонніх організацій, на найбільш складні раціоналізаторські пропозиції та винаходи, а також на проекти стандартів і технічних умов.

2.16. Керує працівниками відділу.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник проектно-конструкторського відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник проектно-конструкторського відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник проектно-конструкторського відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник проектно-конструкторського відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник проектно-конструкторського відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник проектно-конструкторського відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник проектно-конструкторського відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник проектно-конструкторського відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник проектно-конструкторського відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник проектно-конструкторського відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник проектно-конструкторського відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник проектно-конструкторського відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник проектно-конструкторського відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник проектно-конструкторського відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник проектно-конструкторського відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник проектно-конструкторського відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.