Інструкція для посади "Сестра медична старша", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична старша" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Організація охорони здоров'я". Стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної старшої;
      - нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини;
      - сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового дослідження, обстеження, лікування хворих;
      - особливості спостереження і догляду за хворими;
      - фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методику введення;
      - методи асептики та антисептики;
      - організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична старша призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична старша підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична старша керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична старша під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Керує роботою середнього та молодшого медичного персоналу відділення.

2.3. Розробляє та затверджує графік роботи медсестер структурного підрозділу, здійснює належну розстановку та використання кадрів, організовує їх працю.

2.4. Забезпечує кваліфікований догляд за хворими в лікувально-профілактичному закладі.

2.5. Організовує долікарську медичну допомогу.

2.6. Контролює роботу медичного персоналу щодо виконання призначень лікарів.

2.7. Розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення кваліфікації середнього і молодшого медичного персоналу.

2.8. Несе відповідальність за витрати лікарських засобів у відділенні, їх облік, зберігання і використання.

2.9. Забезпечує збереження медичного обладнання, інструментарію та їх правильне використання.

2.10. Здійснює контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку, безпеки та протипожежних правил.

2.11. Забезпечує санітарно-гігієнічний стан відділення.

2.12. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.13. Веде медичну документацію.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична старша має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична старша має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична старша має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична старша має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична старша має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична старша має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична старша має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична старша має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична старша має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична старша несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична старша несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична старша несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична старша несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична старша несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична старша несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична старша несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.