Інструкція для посади "Сестра медична", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної;
      - нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини;
      - сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження, лікування хворих;
      - особливості спостереження і догляду за хворими в гарячці, з порушеннями стану органів дихання, кровообігу травлення, сечових органів тощо;
      - маніпуляції у відповідності з профілем роботи;
      - фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
      - методики дезінфекції та стерилізації інструментарію та перев'язувальних засобів;
      - організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
      - основні принципи лікувального харчування;
      - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря.

2.3. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури.

2.4. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта.

2.5. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження.

2.6. Складає добові меню та виписує порційні вимоги, годує тяжкохворих.

2.7. Виконує санітарну обробку хворого, готує і застосовує дезінфекційні розчини.

2.8. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.9. Веде медичну документацію.

2.10. Бере і активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.