Інструкція для посади "Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Анестезіологія та реаніматологія". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію роботи в операційних, відділеннях реанімації та інтенсивної терапії;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної - анестезиста;
      - дію основних анестетиків;
      - види наркозу (простий ефірний, ефірно-кисневий, ендотрахеальний спосіб інгаляційного наркозу внутрішньовенний тощо);
      - техніку проведення і наркозу;
      - особливості анестезіологічного забезпечення при невідкладних хірургічних та акушерських операціях, операціях у дітей;
      - підготовку хворих до проведення наркозу;
      - клінічну та електрокардіологічну діагностику загрожуючих станів під час наркозу та в післяопераційному періоді;
      - основи серцево-легеневої реанімації;
      - принципи реанімації та інтенсивної терапії при гострій серцево-судинній, нирковій та печінковій недостатності, шоці, коматозних станах;
      - особливості реанімації та інтенсивної терапії в акушерстві, педіатрії;
      - будову наркозних апаратів, інструментарій;
      - особливості спостереження і догляду за хворими;
      - фармакологічну дію найбільш поширених медичних препаратів, їх сумісність, дозування, методику введення;
      - основи асептики та антисептики;
      - організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря або самостійно.

2.3. Готує до роботи приладдя та відповідну апаратуру.

2.4. Проводить передстерилізаційну обробку анестезіологічного інструментарію та апаратури.

2.5. Проводить підготовку хворого до наркозу.

2.6. Спостерігає за діяльністю серця, мозку, диханням, температурою під час операції.

2.7. Здійснює спостереження та догляд за хворими в ранньому післяопераційному періоді.

2.8. Веде документацію при проведенні знеболювання.

2.9. Володіє прийомами реанімації при гострій серцево-судинній, нирковій та печінковій недостатності, шоці, коматозних станах.

2.10. Вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, механічній асфіксії, утопленні, електротравмі, отруєнні, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.11. Забезпечує протиепідемічний режим у відділенні.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична - анестезист вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.