Інструкція для посади "Сестра медична дитячої поліклініки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична дитячої поліклініки" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної дитячої поліклініки;
      - організацію роботи амбулаторно-поліклінічних закладів;
      - принципи надання лікувально-профілактичної допомоги дітям в амбулаторних умовах та вдома;
      - анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку;
      - нервово-психічний та фізичний розвиток дітей;
      - основи психології здорової та хворої дитини;
      - основи загальномедичних і клінічних дисциплін;
      - клініку найбільш поширених дитячих захворювань;
      - правила догляду за хворими дітьми та новонародженими;
      - особливості догляду за недоношеними дітьми та дітьми із групи ризику;
      - принципи раціонального вигодовування;
      - методи загартування та фізичного виховання дітей;
      - календар щеплень, правила їх проведення і протипоказання до них;
      - основи диспансеризації;
      - фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
      - основні принципи проведення санітарно-профілактичної роботи з дітьми та батьками;
      - методи роботи в соціально-неблагонадійних сім'ях;
      - організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
      - правила асептики та антисептики;
      - правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм і обладнанням;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична дитячої поліклініки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична дитячої поліклініки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична дитячої поліклініки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична дитячої поліклініки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством, України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Бере участь у лікувально-діагностичному процесі.

2.3. Виконує лікарські призначення.

2.4. Проводить маніпуляції та процедури згідно з профілем роботи.

2.5. Асистує лікарю під час проведення амбулаторних операцій.

2.6. Виконує забір, зберігання, доставку матеріалу для лабораторних досліджень.

2.7. Здійснює медичний догляд за дітьми в амбулаторно-поліклінічному закладі і вдома.

2.8. Проводить протиепідемічні заходи у осередку інфекції.

2.9. Проводить профілактичні щеплення.

2.10. Веде облік диспансерних хворих.

2.11. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.12. Веде медичну документацію.

2.13. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення щодо профілактики захворювань та їх ускладнень.

2.14. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.15. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична дитячої поліклініки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична дитячої поліклініки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична дитячої поліклініки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична дитячої поліклініки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична дитячої поліклініки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична дитячої поліклініки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична дитячої поліклініки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична дитячої поліклініки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична дитячої поліклініки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична дитячої поліклініки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична дитячої поліклініки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична дитячої поліклініки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична дитячої поліклініки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична дитячої поліклініки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична дитячої поліклініки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична дитячої поліклініки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.