Інструкція для посади "Сестра медична з функціональної діагностики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична з функціональної діагностики" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Функціональна діагностика". Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної з функціональної діагностики;
      - техніку знімання електрокардіограми, фонограми, електроенцефалограми тощо;
      - методи дослідження з функціональними пробами;
      - норми найважливіших показників функціональних досліджень;
      - апаратуру, її будову, принципи роботи та правила безпечної її експлуатації;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична з функціональної діагностики призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична з функціональної діагностики підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична з функціональної діагностики керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична з функціональної діагностики під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Бере участь у лікувально-діагностичному процесі.

2.3. Володіє основними методиками функціональної діагностики: технікою знімання електрокардіограм, фонограм, реограм, електроенцефалограм; реєстрацією спірограм.

2.4. Готує хворих до обстеження.

2.5. Робить розрахунки основного обміну пневмотахометрії.

2.6. Обробляє фотопапір та фотоплівку для тахоосцилографів, проводить необхідні обчислення і виміри на плівках.

2.7. Вміє усунути дрібні пошкодження апаратури.

2.8. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.9. Веде медичну документацію.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична з функціональної діагностики має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична з функціональної діагностики має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична з функціональної діагностики має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична з функціональної діагностики має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична з функціональної діагностики має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична з функціональної діагностики має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична з функціональної діагностики має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична з функціональної діагностики має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична з функціональної діагностики має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична з функціональної діагностики несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична з функціональної діагностики несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична з функціональної діагностики несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична з функціональної діагностики несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична з функціональної діагностики несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична з функціональної діагностики несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична з функціональної діагностики несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.