Інструкція для посади "Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Дієтотерапія". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - права, обов'язки та відповідальність медичної сестри з дієтичного харчування;
      - номенклатуру лікувальних дієт різного призначення та профілю;
      - особливості лікувальної кулінарії;
      - технологію приготування страв;
      - норми вмісту продуктів харчування в стравах;
      - строки реалізації продуктів харчування та умови їх збереження;
      - методи асептики та антисептики;
      - організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в лікувально-профілактичних установах.

2.2. Визначає склад, енергетичну цінність окремих страв та добових раціонів, потребу хворих у основних харчових продуктах.

2.3. Складає меню-розкладку та оформляє технологічні картки страв.

2.4. Здійснює контроль за приготуванням їжі.

2.5. Відбирає контрольні проби готових блюд.

2.6. Організовує харчування тяжкохворих.

2.7. Контролює склад та якість продуктів харчування у "передачах" хворим.

2.8. Проводить навчання середнього та молодшого медичного персоналу з питань організації лікувального харчування.

2.9. Бере участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.

2.10. Веде медичну документацію.

2.11. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.12. Вміє надати першу медичну допомогу при отруєннях, анафілактичному шоці, алергічних станах.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична з дієтичного харчування II кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.