Інструкція для посади "Начальник промислово-санітарної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник промислово-санітарної лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в галузі охорони праці - не менше 5 років, з них на атомних електростанціях - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження, накази, постанови, правила, стандарти, норми, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з виробничої санітарії і охорони праці;
      - основні технологічні процеси й режими виробництва;
      - устаткування атомної станції та основні принципи його роботи, методичні рекомендації з санітарного контролю для вивчення умов праці на робочих місцях;
      - організацію роботи з промислової санітарії;
      - систему стандартів безпеки праці, санітарні правила проектування й експлуатації атомної електростанції, роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань;
      - правила безпечного ведення робіт, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки;
      - порядок та терміни складання звітності з виконання заходів щодо промислової санітарії;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі охорони праці;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник промислово-санітарної лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник промислово-санітарної лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник промислово-санітарної лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник промислово-санітарної лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує плановий контроль за дотриманням на атомній електростанції санітарно-гігієнічних норм і правил із застосуванням лабораторно-інструментальних досліджень шкідливих чинників виробництва на робочих місцях; здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій та розпоряджень органів державного нагляду з питань промислової санітарії.

2.2. Організовує роботу персоналу лабораторії щодо визначення умов праці на робочих місцях працівників атомної електростанції; бере участь у проведенні атестації робочих місць, паспортизації санітарно-технічного стану структурних підрозділів атомної електростанції, контролює відсторонення від роботи осіб, що не пройшли медичний огляд.

2.3. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів щодо поліпшення умов праці на атомній електростанції; здійснює контроль за дотриманням графіків вимірювань шкідливих чинників виробничого середовища та трудового процесу під час експлуатації атомної електростанції.

2.4. Бере участь у роботі комісій з розслідування випадків, що привели до професійних захворювань працівників атомної електростанції; у разі виявлення порушень вимог промислової санітарії готує розпорядження, вказівки, накази і контролює їх виконання; припиняє роботи, які можуть загрожувати життю і здоров'ю працівникам атомної станції з негайним повідомленням керівництва.

2.5. Здійснює зв'язок з медичними організаціями, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань виробничої санітарії, вживає заходів щодо впровадження їх рекомендацій; забезпечує складання звітності з промислової санітарії.

2.6. Керує працівниками лабораторії.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник промислово-санітарної лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник промислово-санітарної лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник промислово-санітарної лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник промислово-санітарної лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник промислово-санітарної лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник промислово-санітарної лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник промислово-санітарної лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник промислово-санітарної лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.