Інструкція для посади "Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи на атомній електростанції за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності;
      - технічні характеристики устаткування і правила його технічної експлуатації;
      - порядок тарифікації робіт робітників;
      - норми й розцінки на роботи й порядок їх перегляду;
      - чинні положення з оплати праці;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід управління виробництвом;
      - основи економіки;
      - організації виробництва, праці та управління;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, правила технічної експлуатації.

1.4. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує проведення всіх видів ремонтів і технічного обслуговування устаткування атомної електростанції, засобів малої механізації, вантажопідйомних механізмів, верстатів, пристроїв, а також забезпечує проведення транспортно-технологічних операцій зі свіжим і відпрацьованим ядерним паливом у встановлені терміни та обсяги відповідно до ремонтних графіків.

2.2. Здійснює контроль за станом устаткування, засобів малої механізації, вантажопідйомних механізмів, верстатів, інструменту, пристроїв, правильною їх експлуатацією.

2.3. Бере участь у розробленні і впровадженні заходів щодо підвищення продуктивності праці та якості ремонту, зменшенні термінів простою устаткування в ремонті.

2.4. Контролює: якість ремонту устаткування, засобів малої механізації, вантажопідйомних механізмів, верстатів; дотримання технології ремонту підлеглим персоналом; витрачання матеріалів, запчастин відповідно до норм.

2.5. Приймає устаткування, засоби малої механізації, вантажопідйомні механізми, верстати в ремонт та здає його з ремонту експлуатаційному персоналу.

2.6. Своєчасно складає ремонтну документацію, веде журнал нормованих (змінних) завдань.

2.7. Планує роботу підлеглого персоналу, щодня видає бригаді нормовані завдання, веде облік та аналіз фактично виконаних обсягів робіт, а також своєчасно знайомить персонал із всіма змінами схем увімкнення устаткування, у тому числі у зв'язку з його модернізацією.

2.8. Бере участь у роботі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків, порушень у роботі устаткування, в складанні актів, розробленні та реалізації заходів щодо запобігання повторним відмовам і аваріям.

2.9. Упроваджує у встановленому порядку нові високопродуктивні технологічні процеси й передові методи праці.

2.10. Проводить роботу з підлеглим йому персоналом з підготовки та підтримки кваліфікації, підвищення культури виробництва і безпеки праці, зміцненні трудової дисципліни, освоєнню суміжних професій.

2.11. Забезпечує допуск ремонтних бригад на робочі місця і контролює дотримання правил безпечного ведення робіт, пожежної безпеки, техніки експлуатації, радіаційної безпеки, ядерної безпеки, правил будови і безпечної експлуатації устаткування і трубопроводів атомних енергетичних установок, вказівок, що стосуються діяльності цеху.

2.12. Здійснює контроль за термінами перевірки знань підлеглого персоналу, за дотриманням чистоти і порядку на робочих місцях.

2.13. Сприяє застосуванню прогресивних форм організації праці, вносить пропозиції щодо перегляду норм часу і виробітку.

2.14. Бере участь у тарифікації робіт і присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

2.15. Аналізує результати виробничої діяльності дільниці, контролює витрачання фонду заробітної плати своєї дільниці, забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виконаних робіт, простоїв.

2.16. Організовує технічне навчання, проводить опрацювання наказів, директивних матеріалів, що випускаються за підсумками розслідування і аналізу відмов, аварій, пожеж і нещасних випадків.

2.17. Бере участь в атестації робочих місць.

2.18. Подає пропозиції адміністрації цеху щодо заохочення робітників дільниці або притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення виробничої або трудової дисципліни.

2.19. Сприяє упровадженню передового досвіду, розвитку творчої ініціативи, упровадженню раціоналізаторських пропозицій і винаходів.

2.20. Бере участь у здійсненні робіт з виявлення резервів виробництва, розробленні заходів щодо створення сприятливих умов праці, підвищення культури виробництва, раціонального використання робочого часу.

2.21. Веде виховну роботу з підлеглим персоналом.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.