Інструкція для посади "Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика" або "Лікувальна справа". Спеціалізація за профілем роботи. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію роботи клініко-діагностичних, бактеріологічних і санітарно-гігієнічних лабораторій;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність фельдшера-лаборанта;
      - основні методики лабораторних досліджень і діагностики;
      - правила приготування основних речовин, розчинів, реактивів, живильних середовищ;
      - показники лабораторних досліджень в нормі та при патологічних процесах, їх аналіз;
      - правила підготовки хворих до обстеження, збору досліджуваних матеріалів, їх упаковки, транспортування, дезінфекції відпрацьованого матеріалу;
      - лабораторну техніку та інструментарій;
      - основи загальномедичних і клінічних дисциплін;
      - анатомо-фізіологічні, вікові і статеві особливості здорової та хворої людини;
      - причини, механізми, симптоми виникнення і розвитку патологічних процесів в організмі;
      - основні симптоми невідкладних станів при гострих захворюваннях;
      - фармакотерапію, дозування та методи введення лікарських засобів;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію лабораторної справи.

2.2. Працює самостійно або під керівництвом лікаря.

2.3. Проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів.

2.4. Готує необхідні матеріали, апаратуру та інструментарій для роботи.

2.5. Забезпечує санітарно-протиепідемічний режим в лабораторії.

2.6. Проводить дезінфекцію, стерилізацію, знезараження інфікованого матеріалу.

2.7. Дотримується правил безпеки та особистої гігієни.

2.8. Веде медичну документацію.

2.9. Вміє надати медичну допомогу при невідкладних станах.

2.10. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фельдшер-лаборант I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.