Інструкція для посади "Начальник дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижнього рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - перспективи розвитку шахти (розрізу);
      - технологію гірничого виробництва;
      - технологічні схеми ведення гірничих робіт;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - обладнання дільниці і правила його технічної експлуатації;
      - план ліквідації аварій;
      - методи техніко-економічного та виробничого прогнозування;
      - передовий вітчизняний та закордонний досвід у галузі техніки і технології ведення гірничих робіт;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує досягнення дільницею встановлених виробничих завдань з обсягу та якості видобування вугілля, проведення підготовчих виробок і виконання гірничокапітальних і гірничих робіт, а також інших техніко-економічних показників; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці і промислової санітарії; належне утримання і правильну експлуатацію обладнання, механізмів, засобів пожежогасіння, вентиляції; виконання протипожежних заходів, засобів боротьби з пилом та раптовими викидами вугілля і газу; виконання заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; введення в експлуатацію нових об'єктів на дільниці, своєчасне доставляння матеріалів та запасних частин; використання раціональних форм оплати праці та матеріального заохочення; вивчення робітниками дільниці плану ліквідації аварій, дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці.

2.2. Організовує: роботу дільниці відповідно до плану й оперативних нарядів на виконання робіт у змінах; правильне зберігання резервного та невстановленого обладнання; вивчення і впровадження передового досвіду та прогресивних методів праці; розслідування аварій і нещасних випадків; розвиток раціоналізації та винахідництва.

2.3. Створює умови для освоєння і виконання норм виробітку, проводить виробничий інструктаж робітників.

2.4. Розробляє і доводить до відома майстрів і бригадирів виробничі завдання та контролює їх виконання; впроваджує заходи з освоєння виробничих потужностей і встановлених нормативів, використання резервів виробництва, підвищення продуктивності праці робітників на основі вдосконалення організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів.

2.5. Бере участь: у розробленні перспективних і річних планів роботи дільниці; у перегляді чинних норм і в розробленні норм та розцінок на нові види робіт; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у випробуванні нової техніки; у розробленні пропозицій щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників.

2.6. Складає паспорти проходження і кріплення підготовчих виробок, буровибухових робіт, кріплення і керування покрівлею в очисних вибоях, виконання гірничокапітальних робіт, схеми розставляння штату працюючих, організації праці та технологічні графіки роботи обладнання.

2.7. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності; стан охорони праці, виробничого травматизму, захворюваності та розробляє заходи щодо поліпшення охорони праці.

2.8. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток.

2.9. Контролює: виконання робіт з видобування вугілля, проведення підготовчих і гірничокапітальних робіт, виймання розкривних порід; дотримання технологічних процесів; витрачання фонду оплати праці; безпеку людей, які працюють на дільниці, та створення оптимальних умов праці; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.10. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил безпеки.

2.11. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.