Інструкція для посади "Старший викладач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший викладач" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Стаж науково-педагогічної роботи на посаді викладача не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Держспецзв’язку у відповідній сфері, Дисциплінарний статут, установчі документи Інституту;
      - зміст і принципи організації навчання з відповідної фахової дисципліни;
      - основні технологічні процеси та заходи роботи за профілем;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - педагогіку, фізіологію, психологію та методику професійного навчання;
      - сучасні форми і методи навчання та виховання;
      - законодавство про проходження служби;
      - правила і норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший викладач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший викладач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший викладач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший викладач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Викладає відповідну дисципліну з використанням найефективніших форм, методів і засобів навчання, нових педагогічних технологій.

2.2. Формує у курсантів (слухачів) професійні вміння та навички, готує їх до використання здобутих знань у практичній діяльності.

2.3. Здійснює на дорученій ділянці роботи повноваження керівника з питань підготовки та проведення занять з вивчення апаратури урядового та спеціальних видів зв’язку, ключової та технічної документації до неї, організації та забезпечення безпеки урядового та спеціальних видів зв’язку.

2.4. Бере участь у розробці освітніх програм.

2.5. Забезпечує виконання вимог режиму секретності та збереження державної таємниці.

2.6. Контролює навчальну дисципліну, режим присутності курсантів (слухачів) на заняттях.

2.7. Забезпечує виконання навчальних планів і програм.

2.8. Проводить виховну роботу.

2.9. Підвищує свою професійну кваліфікацію.

2.10. Відповідає за науковий і методичний рівень всіх видів занять, що проводяться ним особисто та групою викладачів, якою він керує.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший викладач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший викладач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший викладач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший викладач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший викладач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший викладач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший викладач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший викладач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший викладач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший викладач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший викладач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший викладач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший викладач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший викладач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший викладач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший викладач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: здійснювати індивідуальну педагогічну діяльність; брати участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм, структури та навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями; обирати та бути обраним до Ученої ради вищого навчального закладу; брати участь в обговоренні та вирішенні питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності; обирати педагогічні технології, методи та засоби навчання, що найбільш повно відповідають індивідуальним особливостям викладача та забезпечують високу якість засвоєння курсантами (слухачами) навчального матеріалу, розвиток їх самостійності, творчості та ініціативи; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові дослідження та публікувати їх результати за встановленим порядком згідно із законодавством України; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками тощо Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; брати участь у конкурсах на заміщення наукових і науково-педагогічних посад.