Інструкція для посади "Консультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Консультант" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють діяльність Держспецзв'язку;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи з оргтехнікою, на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Консультант призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Консультант підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Консультант керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Консультант під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює наукову експертизу, консультації та своєчасне забезпечення керівників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку необхідною та повною інформацією щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних і політичних діячів, громадських об'єднань тощо з метою оперативного та якісного прийняття рішення.

2.2. Розробляє та обґрунтовує пропозиції за різними варіантами проектів відповідних рішень, організовує їх експертизу.

2.3. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери управління.

2.4. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань у закріпленому за ним напряму роботи.

2.5. Здійснює перспективне та поточне планування роботи структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, підготовку відповідних документів.

2.6. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери управління, готує керівництву відповідні пропозиції.

2.7. Надає практичну допомогу особовому складу структурного підрозділу Адміністрації у вирішенні покладених на нього завдань.

2.8. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, які належать до компетенції Адміністрації Держспецзв'язку.

2.9. Організує взаємодію з іншими органами Держспецзв'язку та їх структурними підрозділами з питань службової діяльності.

2.10. Надає консультативну допомогу з питань службової діяльності в межах його компетенції.

2.11. Керує, за необхідності, групою фахівців структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку під час роботи за одним з напрямів його діяльності.

2.12. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень, методик, інструкцій з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держспецзв'язку.

2.13. Забезпечує виконання заходів, пов’язаних з проведенням професійної підготовки в системі післядипломного професійного навчання особового складу структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку.

2.14. Сприяє керівництву структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку у підтриманні порядку та дисципліни.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Консультант має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Консультант має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Консультант має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Консультант має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Консультант має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Консультант має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Консультант має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Консультант має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Консультант має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Консультант несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Консультант несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Консультант несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Консультант несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Консультант несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Консультант несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Консультант несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати у встановленому порядку від органів Держспецзв'язку та їх структурних підрозділів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію та матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків; відвідувати в установленому порядку для виконання покладених завдань органи державної влади та місцевого самоврядування, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації; вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку; брати участь у роботі координаційних, консультативних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції.