Інструкція для посади "Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика". Спеціалізація за фахом "Імунологія". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію роботи імунологічних лабораторій;
      - права, обов'язки та відповідальність лаборанта з імунології;
      - основи загальномедичних і клінічних дисциплін, які необхідні для вирішення професійних завдань;
      - методики забору матеріалу, правила його зберігання і доставки в лабораторію і особливості підготовки пацієнта до лабораторних обстежень;
      - принципи приготування реактивів, фарб, поживних середовищ;
      - правила дезінфекції, стерилізації, асептики та антисептики;
      - методики проведення імунологічних досліджень;
      - нормальні показники лабораторних досліджень і можливі їх зміни при патологічних процесах;
      - правила експлуатації лабораторної техніки та охорони праці в лабораторії;
      - принципи протиепідемічного режиму в лабораторії;
      - принципи надання першої та невідкладної медичної допомоги;
      - правила оформлення медичної документації.

1.4. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію роботи імунологічних лабораторій.

2.2. Володіє основними методиками імунологічних досліджень.

2.3. Проводить імунологічну діагностику онкологічних пухлин, вагітності, крові на новоавстралійський антиген, СНІД, гепатит.

2.4. Володіє методами оцінки субпопуляційного складу лімфоцитів.

2.5. Узагальнює та аналізує результати лабораторних досліджень.

2.6. Відбирає досліджуваний матеріал, транспортує в лабораторію, зберігає його та проводить дезінфекцію відпрацьованого.

2.7. Готує основні стандартні розчини, реагенти та реактиви, посуд, поживні середовища.

2.8. Володіє методикою роботи з лабораторним обладнанням та апаратурою.

2.9. Дотримується правил охорони праці.

2.10. Забезпечує протиепідемічний режим в лабораторії.

2.11. Веде медичну документацію.

2.12. Надає першу медичну допомогу при невідкладних станах.

2.13. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.14. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лаборант з імунології I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.