Інструкція для посади "Заступник керівника медичного закладу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Заступник керівника медичного закладу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров`я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я;
      - організацію фінансово-економічної діяльності медичних закладів;
      - загальну та соціальну психологію;
      - медичну етику та деонтологію;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - потреби в медичній техніці;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Заступник керівника медичного закладу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Заступник керівника медичного закладу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Заступник керівника медичного закладу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Заступник керівника медичного закладу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою закладу у межах повноважень, наданих йому керівником закладу.

2.2. У разі відсутності керівника закладу виконує його посадові обов`язки.

2.3. Розподіляє у межах наданих повноважень обов`язки між особовим складом, контролює своєчасність та якість їх виконання.

2.4. Забезпечує ефективне виконання завдань, що стосуються лікувально-профілактичної, адміністративно-господарської, мобілізаційної та фінансової діяльності закладу, а також організацію надання належної медичної допомоги особовому складу Держспецзв’язку.

2.5. Визначає у межах своєї компетенції стратегію та основні напрями діяльності закладу і характер роботи його структурних підрозділів.

2.6. Забезпечує розробку перспективних та поточних планів лікувально-профілактичної та протиепідемічної роботи закладу, його структурних підрозділів.

2.7. Несе персональну відповідальність у межах наданих повноважень за виконання покладених на заклад завдань.

2.8. Аналізує та оцінює причини захворюваності, госпіталізації та травматизму особового складу Держспецзв’язку та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій та подає їх на розгляд керівнику.

2.9. Вивчає, використовує міжнародний досвід, узагальнює та впроваджує сучасні методи діагностики та лікування.

2.10. Організовує у межах своєї компетенції підготовку відповідних аналітичних матеріалів щодо інформаційного забезпечення керівництва Держспецзв’язку про стан вирішення питань, що належать до компетенції закладу.

2.11. Вживає у межах своєї компетенції необхідних заходів щодо організації роботи закладу, профілактики захворювань та травматизму, вносить пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення роботи з питань, що належать до його компетенції.

2.12. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу закладу.

2.13. Забезпечує в межах своїх повноважень добір та розстановку кадрів, навчання, професійну підготовку, атестування особового складу закладу та його стажування.

2.14. Здійснює функції з управління особовим складом закладу відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.15. Встановлює відповідно до чинного законодавства правила внутрішнього розпорядку та визначає режим роботи, створює необхідні умови для виконання особовим складом закладу покладених на нього обов`язків.

2.16. Забезпечує організацію утримання та належної експлуатації особовим складом структурних підрозділів закладу приміщень, медичної апаратури та медичного майна, зберігання, виписування та використання медикаментів.

2.17. Забезпечує повноту, достовірність та своєчасне подання до керівних органів інформації щодо лікувально-профілактичної діяльності закладу, пояснювальних записок до неї.

2.18. Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Заступник керівника медичного закладу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Заступник керівника медичного закладу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Заступник керівника медичного закладу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Заступник керівника медичного закладу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Заступник керівника медичного закладу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Заступник керівника медичного закладу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Заступник керівника медичного закладу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Заступник керівника медичного закладу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Заступник керівника медичного закладу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Заступник керівника медичного закладу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Заступник керівника медичного закладу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Заступник керівника медичного закладу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Заступник керівника медичного закладу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Заступник керівника медичного закладу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Заступник керівника медичного закладу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Заступник керівника медичного закладу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції та в межах наданих повноважень; організувати ділове листування з органами виконавчої влади, установами, організаціями у межах наданих повноважень; подавати керівництву Держспецзв’язку пропозиції щодо удосконалення роботи закладу та здійснювати розподіл завдань серед підлеглих; заслуховувати звіти особового складу закладу про виконання ним функціональних обов`язків; брати участь у роботі координаційних, консультаційних та дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, які визначені нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.