Інструкція для посади "Продюсер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Продюсер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи аудіо-візуального бізнесу, юридичних норм договірних взаємовідносин у виробництві та розповсюдженні фільмів, маркетингу;
      - засоби пропаганди і рекламування фільмів;
      - ринки розповсюдження кінопродукції;
      - законодавчі та нормативні документи з авторського права і суміжних прав, кінематографії;
      - нормативні та законодавчі акти трудового права, відомчі положення про оплату праці працівників кінематографії;
      - досягнення науково-технічного прогресу в сфері кіновиробництва;
      - економіку кінематографії;
      - організацію виробництва і управління на кіностудії;
      - накази, розпорядження та інструкції центрального органу виконавчої влади у галузі кінематографії;
      - технологію фільмовиробництва;
      - основи кінорежисури;
      - сучасний досвід організації виробництва фільмів;
      - методику розроблення календарно-постановочного плану виробництва фільму (складання лімітного, генерального та інших кошторисів на постановку фільму);
      - нормативи на виробництво фільмів;
      - фінансові відносини знімальної групи з банком та іншими організаціями;
      - планування і фінансування виробництва фільмів;
      - оперативно-виробничий облік та звітність;
      - техніко-економічний аналіз роботи знімальної групи;
      - основи діловодства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Продюсер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Продюсер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Продюсер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Продюсер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і фінансує створення та розповсюдження фільму.

2.2. Вибирає літературний матеріал, ідею, тему.

2.3. Бере участь у розробленні на основі літературного сценарію художньої концепції фільму і створенні режисерського сценарію кінофільму, контролює історичну та фактичну достовірність матеріалу.

2.4. Складає бізнес-план з докладним лімітом витрат.

2.5. Визначає творчо-виробничі показники (жанр, метраж фільму, терміни виробництва кінофільму, формат екрану, звукове оформлення, назву), стратегію маркетингу, розроблення рекламно-інформаційної кампанії.

2.6. Створює знімальну групу і бере участь в керівництві її виробничо-економічною і фінансовою діяльністю.

2.7. Контролює виконання робіт з виробництва фільму у встановлені планом строки і в межах кошторисно-фінансових асигнувань, встановлених для фільму.

2.8. Здійснює аналіз творчо-виробничої і фінансової діяльності знімальної групи.

2.9. Організовує пропаганду, рекламування та ефективне просування кінофільму в кінотеатральний прокат, на телебачення, відео.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Продюсер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Продюсер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Продюсер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Продюсер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Продюсер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Продюсер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Продюсер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Продюсер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Продюсер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Продюсер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Продюсер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Продюсер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Продюсер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Продюсер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Продюсер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Продюсер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.