Інструкція для посади "Помічник майстра 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник майстра 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва на дільниці, яка обслуговується;
      - режим і правила його регулювання;
      - будову, принцип роботи устаткування, яке обслуговується;
      - правила технічної експлуатації устаткування і догляду за ним;
      - призначення окремих вузлів та механізмів устаткування та порядок їх розбирання та збирання;
      - передові методи організації свого робочого місця;
      - правила прийому та здавання зміни, ведення профілактичного ремонту, здавання та прийому устаткування з капітального ремонту;
      - вимоги до якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - методи організації праці всіх робітників комплекту;
      - основні техніко-економічні показники роботи комплекту;
      - види браку, заходи щодо його запобігання та усунення.

1.4. Помічник майстра 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник майстра 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник майстра 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник майстра 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує плетільні машини у виробництві азбестових технічних виробів.

2.2. Розставляє робітників по робочих місцях.

2.3. Здійснює технічне керівництво робітниками та забезпечує ритмічну і високопродуктивну роботу на комплекті.

2.4. Контролює дотримання робітниками комплекту технологічного режиму, правил технічної експлуатації та догляду за устаткуванням, своєчасне та якісне здавання продукції.

2.5. Провадить профілактичний огляд устаткування, поточний ремонт устаткування та його налагодження, перезаправку.

2.6. Готує та здає устаткування в капітальний ремонт, приймає з ремонту.

2.7. Забезпечує комплект робочими пристроями, запасними частинами і деталями, допоміжними матеріалами, тарою, напівфабрикатами.

2.8. Контролює роботу устаткування і робітників комплекту.

2.9. Веде облік простоїв устаткування.

2.10. Веде необхідну документацію.

2.11. Дотримується правил безпеки на комплекті, який обслуговується.

2.12. Здійснює пробні роботи та випробування за завданнями майстра.

2.13. Розраховує заправні дані відповідно до асортименту продукції, яка виробляється, і швидкісного режиму робочих органів устаткування згідно з технологічними заправляннями.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник майстра 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник майстра 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник майстра 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник майстра 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник майстра 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник майстра 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник майстра 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник майстра 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник майстра 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник майстра 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник майстра 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник майстра 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник майстра 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник майстра 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник майстра 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник майстра 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.