Інструкція для посади "Головний фахівець з атомних електростанцій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з атомних електростанцій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років на посадах зі зростаючою відповідальністю, з них - не менше 2 років на посаді начальника зміни атомної електростанції. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації атомних електростанцій;
      - порядок ведення технічної документації на робочих місцях оперативного персоналу;
      - електричні і технологічні схеми атомної електростанції;
      - схему під'їзних колій;
      - експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного й допоміжного устаткування;
      - схеми та принцип роботи релейних захистів, блокування, технологічних захистів і контрольно-вимірювальних приладів;
      - основні схеми живлення ланцюгів керування;
      - територіальне розташування приміщень і устаткування електростанції (блоку);
      - технічні вимоги і конструкцію установок і систем, що забезпечують технічку, ядерну і радіаційну безпеку;
      - правила будови та безпечної експлуатації устаткування атомної електростанції;
      - основи будови автоматизованих систем диспетчерського керування і правила користування ними;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у галузі оперативного управління атомною електростанцією;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці і навколишнього середовища, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - правила радіаційної безпеки;
      - правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації тепломеханічного устаткування електростанцій і теплових мереж;
      - план дії персоналу атомних електростанцій і населення у випадку радіаційної аварії.

1.4. Головний фахівець з атомних електростанцій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з атомних електростанцій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з атомних електростанцій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з атомних електростанцій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і здійснює адміністративно-технічне керівництво експлуатацією атомної електростанції у сфері виконання графіків електричного й теплового навантаження, підтримки встановленої кількості та якості електричної і теплової енергії, що виробляється, підвищення коефіцієнта готовності несення номінального електричного навантаження й економічної ефективності атомної електростанції.

2.2. Проводить роботу з розроблення організаційних і технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну й економічну роботу атомної електростанції.

2.3. Контролює дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівних матеріалів з експлуатації, проектних меж і умов експлуатації основного, допоміжного й загальностанційного устаткування атомної електростанції.

2.4. Здійснює технічне керівництво і контроль з дотримання правил технічної експлуатації і правил з безпечного ведення робіт, правил пожежної безпеки і вибухонебезпеки, правил ядерної і радіаційної безпеки, правил і норм з охорони навколишнього середовища.

2.5. Забезпечує контроль за параметрами технологічного процесу та характеристиками устаткування і систем атомної електростанції.

2.6. Організовує роботу зі своєчасного усунення дефектів устаткування, що впливають на надійність експлуатації енергоблоків.

2.7. Проводить роботу з приймання, оброблення і передавання заявок на ремонт устаткування атомної електростанції, що знаходиться в оперативному повноваженні та керуванні регіональних диспетчерських центрів, національного диспетчерського центру України.

2.8. Організовує і здійснює оперативно-диспетчерські взаємовідносини атомної електростанції з регіональним диспетчерським центром, національним диспетчерським центром України і діючим центром Адміністрації ядерного регулювання Міністерства екології і природних ресурсів України.

2.9. Організовує роботу зі своєчасного пуску і зупинки основного й допоміжного устаткування атомної електростанції, зміни режимів його роботи, підготовку і виведення в ремонт.

2.10. Забезпечує сповіщення адміністрації атомної електростанції і сторонніх організацій про всі випадки виникнення на атомній електростанції позаштатних ситуацій, нещасні випадки, радіаційні інциденти або аварії.

2.11. Постійно контролює своєчасність і якість технічного обслуговування та ремонту устаткування, пристроїв та елементів, що дозволяють підтримувати заданий проектом технічний рівень надійності устаткування і систем атомної електростанції.

2.12. Вживає заходів щодо виконання умов, які забезпечують надійну роботу систем і устаткування атомної електростанції.

2.13. Здійснює технічне керівництво і контроль за виконанням заходів щодо запобігання аваріям і аварійним ситуаціям на атомній електростанції та обмеження їх наслідків.

2.14. Бере участь у реалізації планів і програм роботи з персоналом відповідно до галузевих нормативних документів, що визначають порядок добору, комплектування, підготовки, перепідготовки й атестацій кадрів для атомної енергетики.

2.15. Здійснює обходи основного, допоміжного і загальностанційного устаткування атомної електростанції і робочих місць оперативного персоналу.

2.16. Бере участь у реалізації планів і програм підвищення рівня безпеки та формування культури безпеки, формування необхідного професійного рівня знань і практичних навичок експлуатаційного та ремонтного персоналу.

2.17. Бере участь у реалізації планів і програм навчання та підготовки експлуатаційного персоналу, проведення протиаварійного й протипожежного тренування.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з атомних електростанцій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з атомних електростанцій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з атомних електростанцій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з атомних електростанцій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з атомних електростанцій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з атомних електростанцій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з атомних електростанцій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з атомних електростанцій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з атомних електростанцій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з атомних електростанцій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з атомних електростанцій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з атомних електростанцій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з атомних електростанцій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з атомних електростанцій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з атомних електростанцій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з атомних електростанцій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.