Інструкція для посади "Начальник служби", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи в енергетиці - не менше 8 років, з них - не менше 5 років на атомній електростанції на посадах зі зростаючою відповідальністю. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності служби;
      - особливості структури атомної електростанції, перспективи її розвитку;
      - виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування атомної електростанції, правила його експлуатації та контролю параметрів;
      - порядок і методи техніко-економічного та виробничого планування;
      - методи господарського розрахунку;
      - чинні положення про оплату праці та матеріального стимулювання;
      - основи технології виробництва електроенергії на атомній електростанції;
      - організацію захисту персоналу в разі виникнення загальних, місцевих, локальних та інших аварій;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, ядерного, радіаційного та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю служби (експлуатації, ремонту тощо).

2.2. Забезпечує виконання планових виробничих завдань підрозділами, що входять до складу служби (дільницями, відділеннями, бригадами, лабораторіями тощо), дотримання технології ремонту устаткування, режимів експлуатації на основі суворого виконання вимог нормативної документації (регламентів, інструкцій, графіків, розпоряджень тощо).

2.3. Здійснює контроль за технічно правильною експлуатацією устаткування атомної електростанції, його ремонтом, технічним оглядом та реконструкцією.

2.4. Забезпечує виявлення, запобігання та усунення причин порушень експлуатації та ремонту устаткування.

2.5. Здійснює оперативне планування виробництва на основі річних та поточних графіків, планів і заходів.

2.6. Організовує роботу з поліпшення організації і нормування праці, атестації та раціоналізації робочих місць, зниження витрат праці.

2.7. Аналізує результати виробничої діяльності служби, причини, що викликають простої устаткування, та вживає заходів щодо їх ліквідації і запобігання.

2.8. Координує роботу начальників дільниць (відділень, лабораторій) та майстрів.

2.9. Контролює дотримання працівниками служби правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, трудової та технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.10. Подає пропозиції керівництву щодо заохочення працівників, що відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової та виробничої дисципліни, застосування у разі необхідності заходів матеріального впливу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.