Інструкція для посади "Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медико-профілактичного профілю з наступною спеціалізацією «Організації і управління охороною здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут, директивні документи, що визначають завдання та функції медичних закладів;
      - основи соціальної гігієни та організації охорони здоров`я;
      - загальну та соціальну психологію;
      - медичну етику та деонтологію;
      - нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
      - порядок ведення облікової та звітної документації;
      - потреби в медичній техніці;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - вимоги, правила і норми щодо охорони праці і протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов`язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Складає поточні та перспективні плани роботи сектору, організовує та контролює їх виконання.

2.3. Організовує аналіз медичного нагляду за особами із хронічними захворюваннями, стан та ефективність диспансеризації особового складу.

2.4. Проводить санітарно-просвітницьку роботу в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах щодо нових форм та заходів санаторно-курортного лікування.

2.5. Веде облік хворих, які потребують санаторно-курортного лікування, забезпечує своєчасне надання необхідної медичної інформації (санаторної картки) для лікування у санаторних закладах.

2.6. Здійснює контроль за ефективністю лікування особового складу Держспецзв’язку.

2.7. Організовує у межах своєї компетенції ділове листування із відповідними санаторно-лікувальними закладами, структурними підрозділами Міністерства охорони здоров`я України щодо виконання завдань за напрямом роботи сектору.

2.8. Надає консультативну медичну допомогу особовому складу Держспецзв’язку.

2.9. Здійснює контроль за веденням медичної документації, готує та подає керівництву закладу звіти та статистичну інформацію за напрямом роботи сектору.

2.10. Здійснює належну розстановку і використання медичних кадрів та організацію їх роботи.

2.11. Створює належні умови роботи, забезпечує дотримання особовим складом правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.12. Аналізує показники роботи сектору, вживає заходів щодо їх оптимізації.

2.13. Організовує проведення практичних семінарів з актуальних питань санаторно-курортного лікування.

2.14. Веде роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник сектору планування та організації санаторно-курортного лікування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: подавати пропозиції керівництву щодо ефективного планування та організації санаторно-курортного лікування; отримувати у встановленому порядку, у межах наданих повноважень, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; взаємодіяти у межах своєї компетенції з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами, державними органами та установами; брати участь у нарадах та зборах; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.