Інструкція для посади "Начальник центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи на державній службі за фахом на керівних посадах не менше 3 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. Досвід роботи з управління персоналом. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв'язку та питань проходження державної служби;
      - Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій щодо забезпечення технічного захисту інформації;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю Центру урядового зв’язку (далі – центр), визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів та своїх заступників.

2.2. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками і керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу.

2.3. Організовує перспективне та поточне планування діяльності центру, вживає заходів щодо підтримання готовності центру до виконання завдань за призначенням в особливий період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.4. Організовує підготовку пропозицій щодо виконання пріоритетних завдань у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації.

2.5. Організовує надійне функціонування, безпеку та розвиток державної системи урядового зв'язку.

2.6. Контролює діяльність особового складу центру з питань охорони об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації.

2.7. Аналізує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції центру.

2.8. Організовує практичне впровадження досягнень науки та техніки, нових технологій і передового досвіду за напрямами діяльності центру.

2.9. Інформує керівництво Держспецзв'язку про виконання покладених на центр завдань, додержання вимог чинного законодавства.

2.10. Вивчає та забезпечує ефективне використання міжнародного досвіду.

2.11. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису центру.

2.12. Здійснює функції з управління особовим складом центру відповідно до законодавства України про працю та проходження служби.

2.13. Визначає потреби та пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу центру.

2.14. Організовує постійний контроль за охороною державної таємниці та забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом під час її обробки, дотриманням особовим складом центру вимог чинного законодавства, правил внутрішнього розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: представляти центр в органах Держспецзв'язку, органах влади з питань, що належать до компетенції центру; видавати накази, розпорядження у межах компетенції; організовувати проведення планових та позапланових інспекційних перевірок стану криптографічного та технічного захисту інформації, залучати фахівців органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його повноважень, для проведення спільних інспекційних перевірок; одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на центр завдань; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; здійснювати особистий прийом особового складу з питань, що стосуються його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, чинним законодавством і статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку.