Інструкція для посади "Головний гірник з вентиляції та дегазації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний гірник з вентиляції та дегазації" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості;
      - накази, інструкції та інші настановчі і нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань вентиляції і дегазації;
      - технологію гірничого виробництва;
      - основи аерогазодинаміки вугільних шахт;
      - правила експлуатації гірничого, транспортного та енергетичного обладнання;
      - обладнання, прилади і апарати для вентиляції та охорони і безпеки праці;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід підприємств з питань вентиляції і дегазації;
      - основи економіки та організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний гірник з вентиляції та дегазації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний гірник з вентиляції та дегазації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний гірник з вентиляції та дегазації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний гірник з вентиляції та дегазації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує організацією робіт щодо поліпшення вентиляційного господарства та забезпечення встановленого пилегазового режиму в шахтах; розробленням технічної документації з вентиляції та пилегазового режиму.

2.2. Розробляє: заходи щодо поліпшення провітрювання, впровадження та експлуатації контрольно-вимірювальної апаратури з охорони та безпеки праці; заходи щодо прогнозів газонасиченості вугільних пластів і їх дегазації; зниження зовнішнього та внутрішнього витікання повітря.

2.3. Організовує: газові та депресивні знімання на шахтах; промислові випробування нових приладів і апаратів, індивідуальних засобів захисту; розроблення перспективних та річних планів удосконалення вентиляції шахт та підземних виробок, здійснює контроль за їх виконанням.

2.4. Забезпечує: виконання заходів щодо поліпшення провітрювання і дегазації, заходів, розроблених комісіями з розслідування аварій та нещасних випадків; впровадження науково-технічних досягнень та рекомендацій науково-дослідних інститутів у сфері вентиляції і дегазації.

2.5. Бере участь: у розгляді планів розвитку гірничих робіт; у підготовленні проектів, доповнень та змін чинних правил, інструкцій з охорони та безпеки праці, боротьби з пилом, вентиляції, веденні робіт та утриманні виробок на дренажних шахтах; у розробленні пропозицій щодо розподілу і перерозподілу фондів на обладнання, контрольно-вимірювальну апаратуру та прилади для вентиляції і дегазації; в підготовленні та проведенні перевірок стану безпеки та охорони праці; в розслідуванні аварій та нещасних випадків, у розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.6. Аналізує ефективність заходів щодо поліпшення провітрювання і дегазації.

2.7. Розглядає і погоджує плани ліквідації аварій, вентиляційні режими та подає на затвердження територіальному управлінню державного нагляду за охороною праці списки особливо небезпечних через метан вибоїв, підготовчих виробок; готує пропозиції щодо проектів підготування нових горизонтів і дільниць, будівництва та реконструкції шахт, будівництва вентиляційних установок головного провітрювання та дегазації, установок обладнання шахт автоматичним газовим захистом.

2.8. Готує матеріали щодо встановлення категорій з газу; проекти планів щодо впровадження нової техніки для вентиляції і дегазації.

2.9. Здійснює контроль за: розрахунковим та фактичним розподілом повітря в гірничих виробках, роботою вакуум-станцій, пилогазовим режимом на шахтах; станом захисних пристроїв, виконанням шахтами вимог правил безпеки з пилогазового режиму.

2.10. Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний гірник з вентиляції та дегазації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний гірник з вентиляції та дегазації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний гірник з вентиляції та дегазації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний гірник з вентиляції та дегазації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний гірник з вентиляції та дегазації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний гірник з вентиляції та дегазації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний гірник з вентиляції та дегазації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний гірник з вентиляції та дегазації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.