Інструкція для посади "Головний шампаніст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний шампаніст" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня й інші керівні методичні та нормативні матеріали з технологічної підготовки та організації виробництва;
      - основи управління;
      - технологію виробництва ігристого вина і методи хіміко-технологічного контролю його якості;
      - основне технологічне устаткування і принцип його роботи;
      - технічні характеристики та економічні показники кращих вітчизняних і зарубіжних технологій;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів, готової продукції;
      - стандарти та технічні умови;
      - нормативи витрат сировини, матеріалів;
      - види браку та способи запобігання йому;
      - основи економіки;
      - законодавство про працю;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Головний шампаніст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний шампаніст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний шампаніст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний шампаніст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє і впроваджує прогресивні технологічні процеси і режими, вживає заходів, які спрямовані на покращення технології, якості шампанського, зниження матеріальних витрат.

2.2. Керує технологічним процесом приготування ігристих вин.

2.3. Відповідає за якість виноматеріалів, які надходять у виробництво.

2.4. Керує роботою відділів і цехів з обробки виноматеріалів, приготування купажу і лікерів, виробництва шампанського.

2.5. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідну сировину й матеріали, складає план постачання сировини, контролює своєчасне надходження її на підприємство й наявність на складах залишків сировини та матеріалів.

2.6. Контролює додержання встановлених технологічних процесів, рецептур, технологічних інструкцій.

2.7. Бере участь у роботі дегустаційної комісії.

2.8. Перевіряє відповідність прийнятого купажу вимогам кондицій за складом і смаковими якостями.

2.9. Затверджує варіанти купажів і перевіряє розрахунки з їх приготування.

2.10. Складає відомості купажу.

2.11. Залежно від характеру прийнятих партій сировини головний шампаніст встановлює склад асамбляжу.

2.12. На основі хімічних аналізів і органолептичних методів складає відомість асамбляжу.

2.13. Аналізує причини браку, бере участь у розробленні заходів з метою його усунення та запобігання.

2.14. Забезпечує додержання на підприємстві належного санітарного режиму на всіх стадіях виробництва ігристих вин.

2.15. Бере участь у розробленні виробничих планів, собівартості продукції та інших показників плану.

2.16. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології виробництва ігристих вин.

2.17. Перевіряє виробничі журнали, стежить за правильним веденням технологічної документації.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний шампаніст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний шампаніст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний шампаніст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний шампаніст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний шампаніст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний шампаніст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний шампаніст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний шампаніст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний шампаніст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний шампаніст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний шампаніст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний шампаніст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний шампаніст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний шампаніст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний шампаніст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний шампаніст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.