Інструкція для посади "Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні документи та інші керівні матеріали з питань організації виробничої діяльності цеху;
      - основи технології виробництва і оброблення фільмокопій;
      - технологію реставрації, ремонту і зберігання фільмокопій;
      - перелік і технічну характеристику устаткування цеху та правила його технічної експлуатації;
      - чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - передовий національний і світовий досвід у галузі проведення ремонту та реставрації фільмокопій;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - порядок ведення обліку та звітності щодо експлуатаційних матеріалів;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.

2.2. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів робіт.

2.3. Забезпечує виконання планових завдань у встановлені строки, підвищення продуктивності праці робітників цеху, зниження собівартості ремонту при високій якості ремонтних і реставраційних робіт.

2.4. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції, використання резервів підвищення продуктивності праці та рентабельності виробництва.

2.5. Здійснює виробничий інструктаж працівників.

2.6. Організовує і контролює дотримання технологічних умов роботи і забезпечує розроблення заходів щодо запобігання і усунення їх порушень.

2.7. Здійснює вибірковий контроль якості ремонту чи реставрації фільмокопій на звукоконтрольному столі та на екрані.

2.8. Складає рекламації на нові фільмокопії, які не відповідають технічним вимогам і чинним стандартам, акти на наднормативний знос, втрату, псування фільмокопій, списання технічно зношених фільмокопій.

2.9. Організовує роботу, пов'язану з розробленням і впровадженням стандартів, технічних умов та інших нормативних матеріалів з експлуатації, ремонту і профілактичного обслуговування устаткування.

2.10. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні і здорові умови праці, також своєчасне надання працівникам пільг за умовами праці.

2.11. Забезпечує впровадження заходів з організації праці, використання передового національного і світового досвіду організації виробництва, розвитку раціоналізації і винахідництва.

2.12. Здійснює підбір кадрів, їх розстановку та доцільне використання.

2.13. Бере участь у тарифікації робіт і робітників.

2.14. Забезпечує контроль виробничого процесу, раціонального використання енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей.

2.15. Організовує облік, складання та своєчасне подання звітностей про виробничу діяльність цеху.

2.16. Контролює додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху ремонту та реставрації фільмокопій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.